ایران مارکت سنتر ایران مارکت سنتر ایران مارکت سنتر ایران مارکت سنتر ایران مارکت سنتر ایران مارکت سنتر ایران مارکت سنتر ایران مارکت سنتر ایران مارکت سنتر ایران مارکت سنتر ایران مارکت سنتر ایران مارکت سنتر ایران مارکت سنتر ایران مارکت سنتر ایران مارکت سنتر ایران مارکت سنتر ایران مارکت سنتر iranmarket center آدرس های ورودی: www.agorshop.ir http://iran-bz.mihanblog.com http://iran-bz.mihanblog.com 2020-03-26T23:51:03+01:00 text/html 2016-04-10T10:13:50+01:00 iran-bz.mihanblog.com مهدی ترجمه مقاله تغییرات در عملكرد جنسی زنان مبتلا به سرطان http://iran-bz.mihanblog.com/post/5041 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">عنوان انگلیسی مقاله:</span></p><div><div><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>ALTERATIONS OF SEXUAL FUNCTION IN WOMEN WITH CANCER</strong></span></p></div></div><p style="text-align: justify;"><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> عنوان فارسی مقاله: <span dir="RTL">ترجمه مقاله تغییرات در عملكرد جنسی زنان مبتلا به سرطان </span></span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> دسته: مقالات علمی و ISI</span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> فرمت فایل ترجمه شده: <strong>WORD (قابل ویرایش)</strong></span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 15</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><a href="http://cafehamkar.com/dlfile/mt/M307.pdf" target="_blank"><img style="height: 61px; width: 233px;" src="http://cafehamkar.com/dlfile/mt/Download.png" alt="دانلود زبان اصلی مقاله"></a></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">چکیده:</span></p><div><div><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></p><div><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برآورد انجمن سرطان آمریكا نشان می دهد كه سه چهارم از یك میلیون زن با سرطان بوده و حدود دو سوم آنها زنده خواهند ماند. به عنوان افزایش سن نرخ بقائ میتوان گفت كه توجه بیشتر باید به كیفیت مسائل زندگی مانند تمایلات جنسی پرداخته شود. ازسال 1970عملكرد جنسی به عنوان یك جنبه مهم از مرقبتهای بیمار شناخته شده است.برای دهه های گذشته جامعه آنكولوژی شامل تمایلات جنسی همراه با تشخیص ودرمان سرطان بیانیه ای را برای استاندارد سازی تستهای آنكولوژی ارائه نمودند. زنان ممكن است قادر به دفاع از خود در مراقبت از سرطان باشند. اما بسیاری قادر به دفاع از تمایلات جنسی خود نیستند.ناپی و همكارانش نشان می دهد كه بحث در مورد مباحث واژن و یا هر چیز مانند تمایلات جنسی مربوط به آن را دارند. با این حال، با وجود این مبارزه سوتحیل و همكارانش نشان دادند پنجاه ودو درصد از بیماران مبتلا به سرطان در برخورد با تمایلات بدن پشتیبانی شد. لیندا و همكارانش نشان دادند كه شصت و دو درصد از نجات یافته گان از سرطان دستگاه تناسلی هرگز در مورد اثرات درمانی بر تمایلات مبنی با دكتر خود صحبت ننمودند. در ابتدا بیماران در &nbsp;مورد تغییر در شیوه زندگی خود و یا محدودیت هایی كه مربوط به سرطان میشود صحبت میكنند ودر مورد مسائل جنسی متمركز نمیشوند تا زمانی كه یك برنامه زمانی وجود داشته و آنها زندگی را از سر گرفته باشند. چه چیزی ممكن است تعجب بسیاری از پزشكان را در علاقه به ادامه بیماری در رابطه با مسائل جنسی و با توجه به سن و بیماری و یا از كار افتادگی بر می انگیزد.</span></p><p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;</span>مبلغ قابل پرداخت <b>16,700 تومان </b></p></div></div></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><a href="http://cafehamkar.com/buy_product_step2/630/866/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87--%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86"><img src="http://cafehamkar.com/images/download-cafehamkar-com.gif" alt=""></a></span><br><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;</span></p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><a href="http://cafehamkar.com/buy_product_step2/630/866/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87--%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a></span></div> text/html 2016-04-10T10:13:18+01:00 iran-bz.mihanblog.com مهدی ترجمه مقاله پدیده های وابسته به موقعیت در طول غیر فعال شدن مبدل های کاتالیزوری http://iran-bz.mihanblog.com/post/5040 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">عنوان انگلیسی مقاله:</span></p><div><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>Position dependent phenomena during deactivation of three-way catalytic converters on vehicles</strong></span></p></div><p style="text-align: justify;"><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> عنوان فارسی مقاله: <span dir="RTL">پدیده های وابسته به موقعیت در طول غیر فعال شدن مبدل های کاتالیزوری سه راهه در وسایل نقلیه</span></span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> دسته: مقالات علمی و ISI</span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> فرمت فایل ترجمه شده: <strong>WORD (قابل ویرایش)</strong></span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 14</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><a href="http://cafehamkar.com/dlfile/mt/m1.pdf" target="_blank"><img style="height: 61px; width: 233px;" src="http://cafehamkar.com/dlfile/mt/Download.png" alt="دانلود زبان اصلی مقاله"></a></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">چکیده:</span></p><div><div><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></p><div><p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;&nbsp; روش های نقشه برداری برای توصیف برخی از پدیده های وابسته به موقعیت در مبدل های کاتالیزوری سه راهی توسعه یافته اند. فعالیت نمونه های کوچک برای حذف <span dir="LTR">CO</span> و <span dir="LTR">NO</span> و پروپن و پروپان از یک مخلوط شبیه سازی شده تحت شرایط کمی منحصر به فرد در یک تیم جریان و ارتباط با سطح اندازه گیری شد. آلودگی توسط تابش اشعه ی <span dir="LTR">X</span> از <span dir="LTR">(PIXE)</span> با <span dir="LTR">XRD</span> استفاده شد و به دنبال تغییرات ساختاری در آن بود. در عمل به بررسی مجموعه &nbsp;قابل توجهی ازمبدل که استفاده گسترده ای در وسایل نقلیه بوده است اتفاق افتاد. سه نوع ازاین مبدل ها از وسایل نقلیه در نظر گرفته شد که یک تست انتشار استاندارد برای آن ها انجام شد که در اینجا مورد بحث است. در مورد این باید گفت از دست داده سطح و <span dir="LTR">CO</span> و هیدروکربن و <span dir="LTR">NO</span> و فعالیت زیادی داشته و با رسوب فسفر همراه بوده است. اندازه گیری <span dir="LTR">XRD</span> نشان می دهد که درجه حرارت عاملی به اندازه کافی بالا است که منجر به شکل گیری آرتو فسفات سدیم شده و رشد قابل توجهی در اندازه ی ذرات سریا به وجود آمده است. همچنین مبدل دوم نشان می دهد که در آن <span dir="LTR">NO</span> قابل توجهی در فعالیت ها از دست رفته و سطح بالایی از سرب را داشته است. مبدل سوم از همان نوع بوده که با حذف کمتر <span dir="LTR">NO</span> همراه بوده است. اما <span dir="LTR">CO</span> و پروپن بیشتر در مبدل وجود داشته اند. این با از دست دادن سطح منطقی ناشی از یک دوره بیش از حد بود تحت شرایط خاص با اندازه گیری <span dir="LTR">XRP</span> شکل گیری آلومینات برم و هگزا آلومینات منیزیم و باریوم و مشخصه &nbsp;این می باشد نشان می دهد.</span></p><p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;</span>مبلغ قابل پرداخت <b>18,600 تومان </b></p></div></div></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><a href="http://cafehamkar.com/buy_product_step2/629/866/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1%DB%8C"><img src="http://cafehamkar.com/images/download-cafehamkar-com.gif" alt=""></a></span><br><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;</span></p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><a href="http://cafehamkar.com/buy_product_step2/629/866/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1%DB%8C">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a></span></div> text/html 2016-04-10T10:12:44+01:00 iran-bz.mihanblog.com مهدی ترجمه مقاله دولت الکترونیک و حکمرانی الکترونیکی http://iran-bz.mihanblog.com/post/5039 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">عنوان انگلیسی مقاله: <strong><span dir="LTR">e-GOVERNANCE AND e-GOVERNMENT: A STUDY OF SOME INITIATIVES</span></strong></span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> عنوان فارسی مقاله: <strong>ترجمه مقاله دولت الکترونیک و حکمرانی الکترونیکی</strong></span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> دسته: مقالات علمی و ISI</span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> فرمت فایل ترجمه شده: <strong>WORD (قابل ویرایش)</strong></span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 16</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><a href="http://cafehamkar.com/dlfile/mt/305.pdf" target="_blank"><img style="height: 61px; width: 233px;" src="http://cafehamkar.com/dlfile/mt/Download.png" alt="دانلود زبان اصلی مقاله"></a></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">چکیده:</span></p><div><div><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>دولت هند (GoI)&nbsp; در زمینه ی توسعه ی کشور ها، حکمرانی الکترونیکی را به عنوان فرصتی عالی برای بهبود حکومت مطرح ساخته است. این تغییرات نه تنها می¬تواند راه بلندی را در بهبود کیفیت زندگی این بخش های جامعه طی کند، بلکه می¬تواند دسترسی متساوی را به فرصت های اقتصادی نسبت به قبل فراهم سازد. از این رو، این دولت، حکومت الکترونیکی را به عنوان خودرویی در نظر گرفته که باعث راه اندازی و تقویت اصلاحات و بهسازی ها می¬گردد. مقاله ی فعلی، بر روی روش های ابتکاری دولت الکترونیکی در هند و چین متمرکز است. هدف این مطالعه، یافتن دیدگاه کاربران بر روی سطح رضایتمندی از پروژه ی ثبت نام الکترونیکی در شرکت های هندی میباشد. پرسشنامه هایی در اختیار منشی های شرکت، حسابداران در بخش های تولیدی و سرویس دهی در هند قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها، از آمار و ارقام استنتاجی استفاده شد. تحلیل داده ها حاکی از این بود که سیستم ثبت نام الکترونیکی(یا پر کردن اسناد به صورت الکترونیکی) باید بر روی پارامتر های مختلفی مانند قابلیت اتصال با سرور، فرمت فرم ها و، آسانی در محاوره ی اطلاعات با بیرون و میزان صحت داده ها بهبود یابد. استلزامات این مطالعه، محدودیت ها و جهت گیری های پژوهش های آینده نیز در این مقاله مطرح شده اند.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مبلغ قابل پرداخت <b>14,300 تومان</b></p></div></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><a href="http://cafehamkar.com/buy_product_step2/628/866/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><img src="http://cafehamkar.com/images/download-cafehamkar-com.gif" alt=""></a></span><br><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;</span></p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><a href="http://cafehamkar.com/buy_product_step2/628/866/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a><br><br></span></div> text/html 2016-04-10T10:12:08+01:00 iran-bz.mihanblog.com مهدی ترجمه مقاله مدلی دقیق برای تشکیل سلول در تکنولوژی گروهی http://iran-bz.mihanblog.com/post/5038 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">عنوان انگلیسی مقاله: <strong><span dir="LTR">e-GOVERNANCE AND e-GOVERNMENT: A STUDY OF SOME INITIATIVES</span></strong></span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> عنوان فارسی مقاله: <strong>ترجمه مقاله دولت الکترونیک و حکمرانی الکترونیکی</strong></span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> دسته: مقالات علمی و ISI</span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> فرمت فایل ترجمه شده: <strong>WORD (قابل ویرایش)</strong></span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 16</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><a href="http://cafehamkar.com/dlfile/mt/305.pdf" target="_blank"><img style="height: 61px; width: 233px;" src="http://cafehamkar.com/dlfile/mt/Download.png" alt="دانلود زبان اصلی مقاله"></a></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">چکیده:</span></p><div><div><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>دولت هند (GoI)&nbsp; در زمینه ی توسعه ی کشور ها، حکمرانی الکترونیکی را به عنوان فرصتی عالی برای بهبود حکومت مطرح ساخته است. این تغییرات نه تنها می¬تواند راه بلندی را در بهبود کیفیت زندگی این بخش های جامعه طی کند، بلکه می¬تواند دسترسی متساوی را به فرصت های اقتصادی نسبت به قبل فراهم سازد. از این رو، این دولت، حکومت الکترونیکی را به عنوان خودرویی در نظر گرفته که باعث راه اندازی و تقویت اصلاحات و بهسازی ها می¬گردد. مقاله ی فعلی، بر روی روش های ابتکاری دولت الکترونیکی در هند و چین متمرکز است. هدف این مطالعه، یافتن دیدگاه کاربران بر روی سطح رضایتمندی از پروژه ی ثبت نام الکترونیکی در شرکت های هندی میباشد. پرسشنامه هایی در اختیار منشی های شرکت، حسابداران در بخش های تولیدی و سرویس دهی در هند قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها، از آمار و ارقام استنتاجی استفاده شد. تحلیل داده ها حاکی از این بود که سیستم ثبت نام الکترونیکی(یا پر کردن اسناد به صورت الکترونیکی) باید بر روی پارامتر های مختلفی مانند قابلیت اتصال با سرور، فرمت فرم ها و، آسانی در محاوره ی اطلاعات با بیرون و میزان صحت داده ها بهبود یابد. استلزامات این مطالعه، محدودیت ها و جهت گیری های پژوهش های آینده نیز در این مقاله مطرح شده اند.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مبلغ قابل پرداخت <b>9,500 تومان</b></p></div></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><a href="http://cafehamkar.com/buy_product_step2/628/866/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><img src="http://cafehamkar.com/images/download-cafehamkar-com.gif" alt=""></a></span><br><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;</span></p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><a href="http://cafehamkar.com/buy_product_step2/628/866/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a></span></div> text/html 2016-04-10T10:10:48+01:00 iran-bz.mihanblog.com مهدی ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی، مبنی بر شاخص توسعه ی انسانی اسلامی (روش مبتنی بر قرآن کریم) http://iran-bz.mihanblog.com/post/5037 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">عنوان انگلیسی مقاله: <strong>Human resource management based on the index of Islamic human development The Holy Quran’s approach</strong></span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> عنوان فارسی مقاله: <strong>ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی، مبنی بر شاخص توسعه ی انسانی اسلامی (روش مبتنی بر قرآن کریم) </strong></span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> دسته: مقالات علمی و ISI</span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> فرمت فایل ترجمه شده: <strong>WORD (قابل ویرایش)</strong></span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 12</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><a href="http://cafehamkar.com/dlfile/mt/303.pdf" target="_blank"><img style="height: 61px; width: 233px;" src="http://cafehamkar.com/dlfile/mt/Download.png" alt="دانلود زبان اصلی مقاله"></a></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">چکیده:</span></p><div><div><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>هدف:</strong> توسعه ی انسانی را می­توان مدرن ترین روش توسعه دانست. اگرچه شاخص های توسعه ی انسانی که برای پیاده سازی مدیریت منابع انسانی<span dir="LTR">(HRM)</span> اسلامی پیشنهاد شده اند، برای درک جامعه ی توسعه ی اسلامی کافی نیستند. هدف این مقاله، بررسی شاخص های مدیریت-اسلامی از توسعه ی انسانی است که از دید اسلام و قرآن،&nbsp; مبتنی بر <span dir="LTR">HRM</span> است.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>طراحی/متودولوژی/روش: </strong>این مقاله از متد علم تفسیر استفاده کرده و این سؤال را در نظر می­گیرد: از دید اسلام، شاخص های مدیریت-اقتصادی منابع انسانی چیست؟</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>یافته ها:</strong> با استناد به اصول و اهداف توسعه ی انسانی، تعاملات اقتصادی بین فعالان مسلمان و از دید اسلام مورد تحلیل قرار گرفته است و یک شاخص مدیریت-اقتصادی مناسبی در بین شاخص های مورد نیاز ارائه شده است، که از طریق برنامه ریزی اقتصادی صورت گرفته است.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> <span dir="RTL">اصلیت/ارزش:</span></strong> <span dir="RTL">در روش اسلامی، توسعه ی انسانی در زمانی رخ میدهد که قابلیت های یک شخص بهبود پیدا کند به گونه ای که بتواند تناقضات بیرونی و درونی و تعارضات را مدیریت متد و گامی را به سمت اعتقاد و درستی در مسیر عدالت بردارد تا بتواند به خدا نزدیک شده و زندگی طبیعی خود را با هیئت طیبه جایگزین کند.</span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مبلغ قابل پرداخت <b>10,500 تومان </b></p></div></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><a href="http://cafehamkar.com/buy_product_step2/626/866/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%28%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%29"><img src="http://cafehamkar.com/images/download-cafehamkar-com.gif" alt=""></a></span><br><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;</span></p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><a href="http://cafehamkar.com/buy_product_step2/626/866/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%28%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%29">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a><br><br></span></div> text/html 2016-04-09T09:00:00+01:00 iran-bz.mihanblog.com مهدی سیستم تلفن و شبکه کامپیوتری http://iran-bz.mihanblog.com/post/5036 <p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">فرمت: word (قابل ویرایش) </span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">تعداد صفحات: 14</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">حجم:418 kb</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">عنوان مقاله:&nbsp;سیستم تلفن و شبکه کامپیوتری</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>تعریف شبکه:</strong> به مجموعه‌ای از کامپیوترهای مستقل و متصل به هم شبکه گفته می‌شود، این مفهوم را نباید مترادف با سیستم‌های توزیع شده دانست زیرا سیستمهای توزیع شده متصل به هم بوده ولی مستقل از یکدیگر نمی‌باشند زیرا در این سیستمها کلیه پردازشها توسط کامپیوتر مرکزی انجام می‌شود ولی در شبکه‌های کامپیوتری مستقل از دیگر کامپیوترها پردازش خود را انجام می‌دهند و فقط تبادل اطلاعات بین کامپیوترهای مختلف انجام می‌گیرد.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">معمولاً در شبکه‌ها تعدادی کامپیوتر برای اجرای برنامه‌های کاربران وجود دارد که به این کامپیوترها host یا میزبان می‌گویند.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">hostها توسط زیر شبکه ارتباطی یا subnet با هم در حال ارتباط هستند. در واقع subnet همان سیستم انتقال یا حمل می‌باشد.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">تقریباً در تمامی شبکه‌ها subnetها دارای دو عنصر اصلی هستند:</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۱) عناصر سوئچینگ که وظیفه پردازشگری واسط پیغام‌ها را دارند.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۲) خطوط ارتباطی: که در دو نوع Point to Point و Multi Point وجود دارند.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;</span></p><h2><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">انواع حالتهای انتقال داده‌ها</span></h2><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۱ـ simplex (ساده): در این روش یک سیستم فرستنده و دیگری گیرنده اطلاعات است.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۲ـ half Duplex (نیمه دوطرفه) که در این روش در یک زمان مشخص فقط یکی از سیستم‌ها برای سیستم دیگر اطلاعات می‌فرستند.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۳ـ full Duplex (دو طرفه) که در این روش بطور همزمان دو سیستم می‌توانند برای هم اطلاعات بفرستند.</span></p><h2><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">خطوط ارتباطی</span></h2><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">خطوط ارتباطی بین سیستم‌های کامپیوتری در دو نوع نقطه به نقطه و چند نقطه‌ای محصور می‌شود.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">در سیستم نقطه به نقطه دو سیستم توسط یک لینک (کابل) یا توسط ماهواره به هم ارتباط می‌یابند.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">د رنوع چند نقطه‌ای یا Multi Point ارتباط بین چند سیستم برقرار می‌شود و معمولاً از یک سیستم اصلی (Server) استفاده می‌شود، باید توجه کنیم در بحث ما به هر سیستم کامپیوتری با وسایل و دستگاههای جانبی‌اش یک سیستم یا Work station یا host می‌گوییم.</span></p><h2><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">انواع مختلف روش چند نقطه‌ای</span></h2><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۱) روش مش: هر سیستم توسط یک کابل لینک به تک تک سیستم‌های دیگر متصل می‌شود.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">مزایا و معایت این روش اینست که اولاً عیب در یک لینک باعث قطع مسیر نمی‌شود و همچنین امنیت بالایی دارد ثانیاً استفاده از کابلهای متعدد اجراء آن را مشکل کرده و هزینه نیز زیاد می‌شود.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۲) روش استار: در این روش از دستگاهی به نام hub که مستقیماً به سرور وصل می‌شود استفاده می‌شود. hubها در حال حاضر در ۳ نوع ۱۰، ۱۰۰ و ۱۰۰/۱۰ مگا هرتز می‌باشند (هرچه فرکانس بالاتر، سرعت بالاتر و قیمت گرانتر است) همچنین مشخصه دیگر hubها، تعداد سوکتها است که معمولاً عددهای ۳۲, ۱۶ و ۶۴ نشان دهنده این تعداد است و می‌توان به همین تعداد خروجی از hub را به کامپیوترهای مختلف وصل نمود.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">مزایا و معایب این روش اینست که اولاً کابل کمتری مصرف شده و در صورت بروز عیب در کابل بقیه سیستمها از کار نمی‌افتد ثانیاً هزینه این شبکه پائین‌تر است.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۳) روش تری (Tree): در این روش علاوه بر استفاده از hub اصلی ازهاب‌های فرعی subhub نیز استفاده می‌شود و سرور بازهم به هاب اصلی متصل می‌گردد، معمولاً در هر طبقه از ساختمانهای بزرگ یا در هر ساختمان از مکانهای چند ساختمانی از یک hub استفاده می‌شود.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۴) روش باس: در این روش از hub استفاده نمی‌شود و با استفاده از لینک همه سیستمها به صورت پشت سرهم تغذیه می‌شوند، هر انشعاب توسط یک تپ وصل می‌گردد و در انتهای کابل اصلی نیز یک cable end وصل می‌شود.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">مزایا و معایب این روش اینست که اولاً این روش ساده است و کابل کمتری نیاز دارد ثانیاً تعداد سیستمها محدود شده و ثالثاً خطای زیادی در شبکه ممکن است رخ دهد و امکان برخورد سیگنالهای اطلاعات وجود دارد.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۵) روش رینگ: در این سیستم همه سیستمها به شکل حلقوی به هم وصل می‌شود و یک حجم حافظه خالی (Token) در هر لحظه توسط سرور برای هریک از سیستم‌ها با توجه به سرعت جابجایی Token تعریف می‌شود.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">مزایا و معایب این روش اینست که اولا ًکارت شبکه با بقیه کارت‌های شبکه متفاوت بوده و یک ورودی و یک خروجی دارد و ثانیاً: امنیت شبکه پائین است زیرا باید اطلاعات از چند سیستم واسطه بگذرد.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۶) روش هیبرید: ترکیبی از شبکه‌های گفته شده است.</span></p><h2><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">انواع کابلها برای انتقال اطلاعات</span></h2><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۱ـ زوج سیم تابیده شده که اگر شیلد داشته باشد STP و اگر بدون شیلد باشد UTP نامیده می‌شود.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۲ـ کابل کواکسیال که به دو صورت ۵۰ و ۷۵ اهم وجود دارد که در شبکه‌های کامپیوتری از نوع ۵۰ اهم با استانداردهای RG- 8، RG- 9، RG- 11 و RG- 58 استفاده می‌شود.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۳ـ فیبر نوری: اساس کار این نوع کابلها انعکاس نور است، در ابتدای مدار یک دیود نورانی و در انتهای مدار یک فوتو ترانزیستور قرار می‌گیرد. این نوع کابلها به دلیل عدم تلفات در فواصل طولانی استفاده می‌شوند اما قیمت بالایی دارند. مشخصات انواع کابلها در جدول ۱ آمده است.</span></p><h2><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">تقسیم‌بندی شبکه‌ها از لحاظ جغرافیایی</span></h2><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۱ـ LAN: شبکه‌های هستند که وسعت آنها زیر یک کیلومتر است و معمولاً در یک یا چند ساختمان مجاور هم بسته می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای تعداد hostهای محدودی است.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۲ـ MAN: شبکه‌هایی هستند که گستره آن می‌تواند یک شهر یا چند شهر مجاور هم باشد در این شبکه تعدادی شبکه LAN داریم.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۳ـ WAN: دارای گستره بسیار زیادی مثل کل یا قسمتی از کره زمین است بدین صورت که بین serverهای کشورهای مختلف ارتباط Point to Point برقرار است که این ارتباط می‌تواند توسط ماهواره، فیبرنوری و … باشد و آن کشور خود زیر شبکه‌ای دارد و server اصلی آن کشور به serverهای دیگری که در آن کشور به عنوان زیرشبکه‌اش هستند سرویس می‌دهد.</span></p><p><br></p><h2 align="center"><a href="http://ironimarket.ir/prod-407472-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85+%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86+%D9%88+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C.html" target="_blank" title="پرداخت و دانلود">پرداخت و دانلود</a></h2> <div style="margin:5px auto;width:270px;padding:5px;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;text-align:center;border-radius:5px;color:blue;font-size:13pt;font-family:'B Yekan',tahoma"> مبلغ قابل پرداخت <b>1,500 تومان </b> </div> text/html 2016-04-09T08:59:05+01:00 iran-bz.mihanblog.com مهدی سیستم انتقال نیرو http://iran-bz.mihanblog.com/post/5034 <p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">فرمت: word (قابل ویرایش) </span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">تعداد صفحات: 12</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">حجم:92.5 kb<br></span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">عنوان مقاله:&nbsp;<strong>سیستم انتقال نیرو</strong></span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>انتقال نیرو</strong></span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">موتور اتومبیل به تنهایی قادر نیست در تمام شرایط رانندگی نیرو و سرعت لازم را برای چرخها فراهم نماید.زیرا قدرتی که بتواند جوابگوی احتیاجات خودرو باشد در زمانهای مختلف بطور وسیعی تغییر می کند. برای انتقال قدرت تولیدی موتور به چرخهای محرک دستگاهها و مکانیزمهای متعددی بکار گرفته می شوند. این مجموعه که در فاصله موتور و چرخهای محرک جای دارند خط نیرو نامیده می شوند.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>&nbsp; به خط نیرو اعمال&nbsp; مختلف ازجمله موارد زیر را می توان نسبت داد:</strong></span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۱- دوران موتور بدون حرکت اتومبیل را ممکن می سازد.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۲- در شرایطی که سرعت دوران موتور زیاد است اجازه می دهد اتومبیل با سرعت کم حرکت کند.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۳- در حالیکه موتور فقط در یک جهت دوران می نماید امکان حرکت وسیله نقلیه را به سمت جلو یا عقب فراهم می سازد.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>اسامی دستگاههائی که در خط نیروی اتومبیل های معمولی می توان یافت عبارتند از:</strong></span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۱- کلاچ&nbsp; ۲- جعبه دنده( گیربکس) ۳- اوردارایو&nbsp; ۴-&nbsp; گاردان&nbsp;&nbsp; ۵- دیفرانسیل</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">در دنباله مطلب بطور مفصل ساختمان، طرز کار، عیب یابی هر یک از این اجزاء می پردازیم.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>کلاچ </strong></span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">اتصال جعبه دنده به موتور معمولاً بوسیله کلاچ صورت می گیرد. در لحظه شروع حرکت بخاطر وجود مقاومت های زیاد در برابر خودرو احتیاج به نیروی فراوانی داریم که این نیرو بوسیله موتور تأمین می گردد. برای اینکه کلیه نیروی موتور به یکباره به جعبه دنده و از آنجا به قسمت های بعدی موجود در خط نیرو منتقل نشود و در اتومبیل حرکت ناگهانی ایجاد نکند این نیرو بایستی بتدریج به خط نیرو منتقل گردد. کلاچ سبب می شود که اولاً اتومبیل به یکباره از جا کنده نشود و در ثانی شروع حرکت اتومبیل آرام و بدون ضربه باشد.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">در این مورد کلاچ نقش مبدل دور را ایفا می کند. وظیفه مهمتر کلاچ این است که دستگاه محرک اتومبیل را در مقابل بار ناگهانی و زیاد از حد مجاز حفظ نماید. به عبارت دیگر کلاچ نقش کلید اطمینانی را بازی می کند. که مانع از انتقال ضربات ناگهانی و بار غیر مجاز به دستگاه محرک وسیله نقلیه می شود. علاوه بر موارد یاد شده برای وجود کلاچ در خط نیرو دلایل دیگری نیز به شرح زیر ذکر می شود.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۱- چون نیروی تولیدی موتورهای احتراق در سرعت های پائین کم بوده و با زیادشدن دور موتور، افزایش می یابد بنابراین در لحظه شروع حرکت موتور بایستی بدون بار حرکت کند.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۲- برای تعویض دنده بایستی خط اتصال نیرو قطع گردد و این کار توسط کلاچ انجام می شود در مبحث گیربکس در این مورد بیشتر توضیح داده خواهد شد.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۳- برای روشن کردن موتور بهتر است اینرسی که حرکت دورانی دارد و بوسیله استاتر به حرکت درمی آیند به حداقل ممکن تقبل یابد و این عمل نیز بوسیله کلاچ عملی خواهد بود.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>انواع کلاچ:</strong></span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>&nbsp;الف: کلاچ های اهرمی:</strong></span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">در این دسته از کلاچها برای عمل قطع&nbsp; و وصل از نیروی عضلانی کمک گرفته می شود. در این نوع کلاچها برای صرف نیروی کمتر گاهی از وسایل کمکی هیدرولیکی استفاده می شود. کلاچهای اهرمی به سه دسته اصطکاکی، یکطرفه و قلاب شونده تقسیم می شوند.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>&nbsp;کلاچ های اصطکاکی:</strong></span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۱-کلاچ های یک طرفه با فنرهای مارپیچی</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۲- کلاچ های یک صفحه ای با فنر دیاگرامی( خورشیدی)</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۳- کلاچ های دو صفحه ای با هر دو نوع فنر</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۴- کلاچ های چندصفحه ای</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>ب: کلاچ های خودکار :</strong></span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">این گروه کلاچ هایی هستند که قطع و وصل ارتباط&nbsp; آنها بطور خودکار انجام می شود.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۱- کلاچ های وزنه ای</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۲- کلاچ های هیدرودینامیکی</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۳- کلاچ هایی الکترومغناطیسی</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۴- کلاچ های ترکیبی که ترکیبی از چند نوع کلاچ های ذکر شده هستند.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>۱- کلاچ های اصطکاکی خشک یک صفحه ای:</strong></span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">این نوع&nbsp; کلاچ امروزه در اکثر اتومبیلها مورد استفاده قرار می گیرد. کلاچ یا کاسه کلاچ شامل.</span></p><ul><li><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">صفحه کلاچ ۲- صفحه فشاردهنده ۳- انگشتی کلاچ ۴- فنرهای مارپیچی می باشد.</span></li></ul><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">صفحه کلاچ که عضو متحرک کلاچ را تشکیل می دهد روی سطح صاف و صیغلی فلایویل قرار می گیرد.( چرخ طیار یا فلایویل یک نوع صافی با فیلتر مکانیکی است که قدرت متغیر و نامنظم موتور را یکنواخت می نماید.)</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">چون در اینجا نیرو از طریق اصطکاک منتقل می شود، لذا بایستی صفحه کلاچ را تحت تأثیر نیروی فشاری قرار دهیم. برای این منظور صفحه کلاچ بوسیله صفحه فشاردهنده و از طریق چند فنر مارپیچی به صفحه چرخ لنگر( فلایویل) فشرده می شود، برای کسب اصطکاک زیادتر دو طرف صفحه کلاچ را با لنت مخصوصی می پوشانند. مجموعه کلاچ بوسیله چندین پیچ به فلایویل محکم می شود. در حالت عادی که از پدال کلاچ استفاده نمی شود صفحه کلاچ به فلایویل فشرده شده و گشتاور حاصل از موتور را منتقل می نماید.</span></p><p><br></p><h2 align="center"><a href="http://ironimarket.ir/prod-407844-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84+%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88.html" target="_blank" title="پرداخت و دانلود">پرداخت و دانلود</a></h2> <div style="margin:5px auto;width:270px;padding:5px;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;text-align:center;border-radius:5px;color:blue;font-size:13pt;font-family:'B Yekan',tahoma"> مبلغ قابل پرداخت <b>1,500 تومان </b> </div> text/html 2016-04-09T08:58:14+01:00 iran-bz.mihanblog.com مهدی سرویس و تعمیرات فتوکپی شارپ http://iran-bz.mihanblog.com/post/5032 <p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">فرمت: word (قابل ویرایش) </span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">تعداد صفحات: 41</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">حجم:2.10 mb<br></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">عنوان مقاله:&nbsp;سرویس و تعمیرات فتوکپی شارپ</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>مراحل تهیه کپی </strong></span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>مرحله اول : شارژ</strong></span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">با ولتاژ۷۵۰M , 6.3 KVDC جریان ، ولتاژشبکه (GRID) ولتاژ(۸۴۰۰)-۷۵۰VOC ،</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">(۸۳۰۰)۷۲۰VDC</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">توسط شارژراصلی شارژرمنفی به سطح درام اعمال می گردد ودراین زمان پتانسیل سطح درام توسط شبکه (GRID) های ولتاژکنترل می شود .</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">به عبارت دیگرپتانسیل سطح درام برابراست با ولتاژی که به شبکه(GRID)اعمال می‌گردد.</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">پتانسیل سطح درام &lt; ولتاژشبکه(GRID) جهت شارژدرام بارمنفی ازمیان شبکه می‌گذرد .</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">پتانسیل سطح درام = ولتاژ شبکه (GRID)</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">ازآنجا شبکه شارژمنفی ایجاد شده توسط ترانسفورماتورهای ولتاژاز طریق شبکه به طرف اتصال زمین درام عبور می کند پتانسیل سطح درام به همان اندازه ولتاژ شبکه خواهد بود .</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>مرحله دوم : در معرض نورقرارگرفتن </strong></span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">نورازمیان آینه ها ولنز گذشته وباسطح درام برخورد می کند.انعکاس نورازمناطق روشن نسخه اصل باعث ازبین رفتن شارژمنفی روی درام می گردد . وپتانسیل سطح درام راکاهش می دهد در صورتیکه از مناطق تاریک نسخه اصلی نوری منعکس نمی‌شود وتأ ثیری بر روی شارژدرام ندارد دراین مرحله یک تصویرالکترواستاتیکی نامرئی برروی درام شکل می گیرد.</span><br><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> درحالت کوچک نمائی مناطقی ازدرام که خارج ازاندازه نسخه اصلی قرارمی گیرند دارای شارژمنفی هستند که توسط نورپردازی بلنک لامپ شارژمنفی این مناطق خنثی می شود .</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>مرحله سوم : آشکار شدن تصویر ( ولتاژبا یاس (</strong><strong>BIAS)-200VDC</strong><strong> ) </strong></span><br><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> تونربه منظورساختن یک تصویرقابل رویت به سطوح شارژشده درام می چسبد .تونر دراثر مالش با دولوپربارمثبت می گردد وتنوسط بارهای منفی سطح درام جذب می شود . ازآنجائیکه پتانسیل سطح درام درجاهائیکه تصویر تیره تراست بیشتراست . بنابراین تونر بیشتری راجذب می کند .</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">عنوان مقاله:&nbsp;سرویس و تعمیرات فتوکپی شارپ</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>مراحل تهیه کپی </strong></span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>مرحله اول : شارژ</strong></span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">با ولتاژ۷۵۰M , 6.3 KVDC جریان ، ولتاژشبکه (GRID) ولتاژ(۸۴۰۰)-۷۵۰VOC ،</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">(۸۳۰۰)۷۲۰VDC</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">توسط شارژراصلی شارژرمنفی به سطح درام اعمال می گردد ودراین زمان پتانسیل سطح درام توسط شبکه (GRID) های ولتاژکنترل می شود .</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">به عبارت دیگرپتانسیل سطح درام برابراست با ولتاژی که به شبکه(GRID)اعمال می‌گردد.</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">پتانسیل سطح درام &lt; ولتاژشبکه(GRID) جهت شارژدرام بارمنفی ازمیان شبکه می‌گذرد .</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">پتانسیل سطح درام = ولتاژ شبکه (GRID)</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">ازآنجا شبکه شارژمنفی ایجاد شده توسط ترانسفورماتورهای ولتاژاز طریق شبکه به طرف اتصال زمین درام عبور می کند پتانسیل سطح درام به همان اندازه ولتاژ شبکه خواهد بود .</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>مرحله دوم : در معرض نورقرارگرفتن </strong></span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">نورازمیان آینه ها ولنز گذشته وباسطح درام برخورد می کند.انعکاس نورازمناطق روشن نسخه اصل باعث ازبین رفتن شارژمنفی روی درام می گردد . وپتانسیل سطح درام راکاهش می دهد در صورتیکه از مناطق تاریک نسخه اصلی نوری منعکس نمی‌شود وتأ ثیری بر روی شارژدرام ندارد دراین مرحله یک تصویرالکترواستاتیکی نامرئی برروی درام شکل می گیرد.</span><br><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> درحالت کوچک نمائی مناطقی ازدرام که خارج ازاندازه نسخه اصلی قرارمی گیرند دارای شارژمنفی هستند که توسط نورپردازی بلنک لامپ شارژمنفی این مناطق خنثی می شود .</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>مرحله سوم : آشکار شدن تصویر ( ولتاژبا یاس (</strong><strong>BIAS)-200VDC</strong><strong> ) </strong></span><br><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> تونربه منظورساختن یک تصویرقابل رویت به سطوح شارژشده درام می چسبد .تونر دراثر مالش با دولوپربارمثبت می گردد وتنوسط بارهای منفی سطح درام جذب می شود . ازآنجائیکه پتانسیل سطح درام درجاهائیکه تصویر تیره تراست بیشتراست . بنابراین تونر بیشتری راجذب می کند .</span></p><p><br></p><h2 align="center"><a href="http://ironimarket.ir/prod-407850-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3+%D9%88+%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%BE%DB%8C+%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE.html" target="_blank" title="پرداخت و دانلود">پرداخت و دانلود</a></h2> <div style="margin:5px auto;width:270px;padding:5px;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;text-align:center;border-radius:5px;color:blue;font-size:13pt;font-family:'B Yekan',tahoma"> مبلغ قابل پرداخت <b>3,690 تومان </b><br><span style="color:red"> (شامل 10% تخفیف) </span><br><span style="color:cornflowerblue">مبلغ بدون تخفیف: <s>4,100 تومان </s></span> </div> text/html 2016-04-09T08:57:25+01:00 iran-bz.mihanblog.com مهدی روش های کاهش نویز در مدارهای الکترونیکی http://iran-bz.mihanblog.com/post/5031 <p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">فرمت: word (قابل ویرایش) </span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">تعداد صفحات: 16</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">حجم:92.5 kb</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">عنوان مقاله:&nbsp;<span lang="AR-SA">روش های کاهش نویز در مدارهای الکترونیکی</span></span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">به جرئت می توان گفت که طراحی منطق یک مدار الکترونیکی تنها قسمت کوچکی از کل کاری است که برای تولید صنعتی آن مدار صورت می گیرد .</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">نکاتی از قبیل در نظر گرقتن اثر قطعات بکار رفته در مدار ، طراحی محافظ <a href="http://irdoc.net/4980/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83#_ftn1">۱</a> برای قسمت مختلف مدار ، بکار بردن روش هایی برای کم کردن اثر نویز در مدارها ، طراحی مدار چاپی با رعایت استاندارد لازم (برای کاهش تداخل الکترو مغناطیسی) انتخاب نوع آی سی های به کار رفته در&nbsp; مدار ، طراحی فیلتر برای قسمت های مختلف مدار ، وجز آن ، همه و همه از مسائلی هستند که در کارامد بودن مدار اثر سرنوشت سازی دارند . شاید به همین علت است که کمتر کسی پس از طراحی مدار روی کاغذ ، جرئت می کند اقدام به ساختن آن کند .</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">این مقاله به یکی از این مسائل یعنی کاهش اثر نویز در مدارهای الکترونیکی پرداخته است ، آن هم از دیدگاهی خاص یعنی عرضه روش های عملی برای این مقصود . برای بررسی دقیق تر ، گذراندن درس سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) توصیه می شود .</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">سیستم های الکترنیکی باید طوری طراحی و ساخته شوند که دو شرط زیر را داشته باشند .</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">۱- خود منبع نویز نباشند . ( قسمت های دیجیتالی مدار ، فرستنده های رادیویی ، و کامپیوترها ، نمونه هایی از منابع نویز اند )</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">۲- به نویز خارجی حساس نباشند .</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">به عبارت دیگر سیستم های الکترونیکی باید بتوانند در شرایط صنعتی به خوبی کار کنند و نویز سیتم های الکتریکی و الکترونیکی دیگر ( مانند لامپ های فلورسنت و نئون ، خطوط قدرت ، فرستنده ها ، وسایل الکترونیک دیجیتال و جز آن) روی آنها اثری نداشته باشد . از طرفی خود این سیستم ها باید طوری طراحی شوند که قسمتی از آنها روی قسمت های دیگر تداخل ایجاد نکند .</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;"><strong>&nbsp;</strong></span></p><h1><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)</span></h1><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">یک سیستم الکتریکی وقتی دارای سازگاری الکترو مغناطیسی است که بتواند در محیط الکترو مغناطیسی مورد نظر به خوبی کار کند و خود منبع نویز نباشد .</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">با توجه به اهمیت EMC &nbsp;، استاندردهای متفاوتی را مراجع ذیصلاح برای دستگاه های الکترونیکی وضع کرده اند . برای مثال &nbsp;FCC <a href="http://irdoc.net/4980/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83#_ftn2">2</a> استانداردهایی را برای حداکثر تشعشع الکترو مغناطیسی وسایل الکترونیکی دارد و لازم است این استانداردها به دقت رعایت شوند و گرنه دستگاه های ساخته شده اجازه ندارند به بازار عرضه شوند . عوامل لازم برای تاثیر نویز عبارتند از : منبع نویز ، کانال کوپلاژ ، و گیرنده نویز .</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">نویز به روش های زیر به سیستم های الکترونیکی نفوذ می کند .</span></p><ul><li><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">کوپلاژ توسط میدان های الکتریکی و مغناطیسی ( و الکترو مغناطیسی ) مانند تشعشع الکترو مغناطیسی .</span></li><li><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">کوپلاژ هدایتی مانند انتقال نویز از طریق خط تغذیه مشترک .</span></li></ul><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">روش های مختلفی برای کاهش اثر نویز در مدارهای الکتریکی وجود دارد . در این مقاله تعدادی از این روش ها را به اجمال بررسی می کنیم و تحقیق بیشتر و دقیق تر را به خواننده وامی گذاریم .</span></p><h1><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">۱ زمین کردن صحیح</span></h1><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">همانطور که می دانید کابل های استاندارد تغذیه سه سیم دارند : فاز ، نول ، و سیم زمین . سیم زمین معمولاً به&nbsp;&nbsp; (( چاه زمین )) ساختمان متصل می شود و در پتانسیل زمین قرار دارد . معمولاً بدنه دستگاه های الکتریکی به سیم متصل می شوند تا از حوادثی مانند برق گرفتگی جلوگیری شود .</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">برخی از نکات مهمی که در طراحی زمین سیستم های الکترونیکی وجود دارد در ادامه بیان می شود .</span></p><h1><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">۱۱ کاهش امپدانی مشترک</span></h1><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">هنگام طراحی مدار ، می توان به دو صورت قسمت های مختلف را به زمین متصل کرد .</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">در نگاه اول ممکن است تفاوتی بین این دو روش مشاهده نشود اما از آنجایی که هادی های به کار رفته برای اتصال زمین ، هادی کامل نیستند ، امپدانسی بین هر قسمت مدار و زمین وجود دارد . می توان دید که در اتصال سری زمین ، یک امپدانس مشترک بین گروه های زمین مدار وجود دارد . بنابراین تغیرات سریع جریان تغذیه در مدارهای ۱ و ۲ باعث تغییر پتانسیل زمین مدار ۳ می شود و بدین ترتیب می توانند در مدار ۳ ایجاد تداخل کنند .</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">اما اگر قسمت های مختلف مدار را به صورت موازی زمین کنیم ، این مشکل برطرف می شود .</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">روش دیگر برای کاهش امپدانس مشترک استفاده از (( صفحه زمین )) است .</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">صفحه زمین یک لایه هادی با عرض زیاد است که امپدانس بسیار کمی دارد .</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">در صورتی که صفحه زمین در دسترس باشد ، می توان از (( زمین چند نقطه ای )) استفاده کرد .</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt;">توجه به این نکته بسیار مهم است که صفحه زمین باید خود دارای امپدانس بسیار کمی باشد تا بتواند یک زمین خوب برای مدار به حساب آید . مثلاً در طراحی بردهای چند لایه معمولاً یکی از لایه های برد را به طور کامل به صفحه زمین اختصاص می دهند .</span></p><p><br></p><h2 align="center"><a href="http://ironimarket.ir/prod-407854-%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B2+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C.html" target="_blank" title="پرداخت و دانلود">پرداخت و دانلود</a></h2> <div style="margin:5px auto;width:270px;padding:5px;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;text-align:center;border-radius:5px;color:blue;font-size:13pt;font-family:'B Yekan',tahoma"> مبلغ قابل پرداخت <b>1,440 تومان </b><br><span style="color:red"> (شامل 10% تخفیف) </span><br><span style="color:cornflowerblue">مبلغ بدون تخفیف: <s>1,600 تومان </s></span> </div> text/html 2016-04-09T08:56:41+01:00 iran-bz.mihanblog.com مهدی تنظیم کننده های ولتاژ http://iran-bz.mihanblog.com/post/5030 <p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">فرمت: word (قابل ویرایش) </span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">تعداد صفحات: 35</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">حجم:324 kb</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">عنوان مقاله:&nbsp;تنظیم کننده های ولتاژ</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">مقدمه :</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">در اکثر آزمایشگاههای برق از منابع تغذیه برای تغذیه مدارهای مختلف الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال استفاده می شود . تنظیم کننده های ولتاژ در این سیستم ها نقش مهمی را برعهده دارند زیرا مقدار ولتاژ مورد نیاز برای مدارها را بدون افت و خیز و تقریباً صاف فراهم می کنند .</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">منابع تغذیه DC ، ولتاژ AC را ابتدا یکسو و سپس آن را از صافی می گذرانند و از طرفی دامنه ولتاژ سینوسی برق شهر نیز کاملاً صاف نبوده و با افت و خیزهایی در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد باعث تغییر ولتاژ خروجی صافی</span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> می شود.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">از قطعات مورد استفاده برای رگولاتورهای ولتاژ می توان قطعاتی از قبیل ، ترانسفورماتور ، ترانزیستور ، دیود ، دیودهای زنر ، تریستور ، یا تریاک و یا آپ امپ (op Amp) و سلف (L) و خازن (C) و یا مقاومت (R) و یا ICهای خاص را نام برد .</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">* عوامل موثر بر تنظیم ولتاژ :</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">عوامل مختلفی وجود دارند که در تنظیم ولتاژ در یک تنظیم کننده موثرند از جمله این عوامل را می توان ، تغییرات سطح ولتاژ برق ، ریپل خروجی صافیها، تغییرات دما و نیز تغییرات جریان بار را نام برد .</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">الف)* تغییرات ولتاژ ورودی :</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">در تمامی وسایل الکترونیکی و یا سیستم های الکترونیکی و مکانیکی و غیره و در تمامی شاخه های علمی طراحان برای اینکه یک وسیله یا سیستم را با سیستم های مشابه مقایسه کنند معیاری را در نظر می گیرند که این معیار در همه جا ثابت است .</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">در یک تنظیم کننده معیاری به نام تنظیم خط وجود دارد که میزان موفقیت یک تنظیم کننده ولتاژ در کاهش تغییرات ولتاژ ورودی را با این معیار می سنجند و به صورت زیر تعریف می کنیم :</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">فرمول (۱ـ۲)</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">که در آن &nbsp;، تغییرات ولتاژ ورودی ،&nbsp; تغییرات ولتاژ خروجی ، &nbsp;ولتاژ خروجی متوسط (DC) می باشد .</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">ب)تغییرات ناشی از تغییر دما :</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">یکی دیگر از عاملهای تعیین کننده در یک تنظیم کننده ولتاژ خوب تغییرات ناشی از دماست .</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">معیاری که تغییرات نسبی ولتاژ را برحسب دما بیان می کند ضریب دمای تنظیم کننده نام دارد که آن را با T.C نشان می دهیم و بصورت زیر تعریف می شود :</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">(فرمول ۲-۲)</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">T.C = Temperature coefficient</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">در رابطه فوق&nbsp; ، تغییرات ولتاژ خروجی در اثر تغییرات دمای &nbsp;و&nbsp; &nbsp;مقدار متوسط (DC) ولتاژ خروجی است .</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">معمولاً TC برحسب &nbsp;(Parts – per – million) بیان می شود و به صورت زیر تعریف می شود .</span></p><p><br></p><h2 align="center"><a href="http://ironimarket.ir/prod-407860-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98.html" target="_blank" title="پرداخت و دانلود">پرداخت و دانلود</a></h2> <div style="margin:5px auto;width:270px;padding:5px;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;text-align:center;border-radius:5px;color:blue;font-size:13pt;font-family:'B Yekan',tahoma"> مبلغ قابل پرداخت <b>3,150 تومان </b><br><span style="color:red"> (شامل 10% تخفیف) </span><br><span style="color:cornflowerblue">مبلغ بدون تخفیف: <s>3,500 تومان </s></span> </div> text/html 2016-04-09T08:55:12+01:00 iran-bz.mihanblog.com مهدی تحلیل مدارهای دیودی http://iran-bz.mihanblog.com/post/5029 <p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">فرمت: word (قابل ویرایش) </span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">تعداد صفحات: 32</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">حجم:353 kb</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">عنوان مقاله:&nbsp;تحلیل مدارهای دیودی</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>معرفی دیودها:</strong> دیود به عنوان ساده ترین اختراع غیرخطی می باشد که این متن در مورد آن شرح داده است. این عنصر دارای تنوع بسیار بوده و اکثر به یک صورت مورد استفاده قرار میگیرد یا به بیانی دیگر د رتمامی شاخه های صنعت الکترونیک کاربرد دارد.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">از انواع آن میتوان به دیود خلا دیود گاز، دیودهای یک سو ساز فلزی، دیودهای نیمه هادی و دیودهای تونل و … اشاره کرد. به دیود نیمه هادی ارجعیت بیشتری می دهیم چرا که تئوری مربوط به ساخت این نوع خاص از انواع دیود مرتبط وصادق برای انواع دیگر است.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۲-مشخصات مداری دیود در این بخش اموزش داده خواهد شد.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">در ضمن تکنیکهای تصویری مورد تاکیدی باشند چرا که تصویر قابل رویتی از عملکرد مدار را نمایش می دهند و اطلاعاتی را عرضه می کنند که نمی توان صرفا از رفتار چیزی معمار آنها را بدست آورد.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">این تکنیکهای تصویری شامل رفتار خط بار ac,dc می باشند که فراهم آورنده ی سیگنال کوچک و سیگنال بزرگ است. اگر چه این روشها معمولا در تحلیل مدارات دیودی استفاده نمی شوند اما آنها را برای قوی ومحکم ساختن مجموعه آثار ومنابع دانشجویان در این بخش معرفی کرده ایم.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">وقتی ترازیستورها پیچیده می باشند مشکلات دیگر مواجه شده بسیار راحتتر خواهند بود وقتی که آنها را با دیود شبیه سازی کنیم.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۱-۲-خاصیت غیرخطی-دیوید ایده آل</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">داتشجویان معمولا تحصیل خود را با در نظر گرفتن نمونه های خطی مدار آغاز می کنند که ساده ترین آنها مقاومت می باشد. رابطه ی ولت-آمپر یعنی همان مشخصه ی vi یک مقاومت با مافوق ساده هم توضیح داده شده است که ما گاهی اوقات تفسیر نموداری آن را بررسی نمی کنیم. مشخصه ی خطی ترازیستور در شکل ۱-۱-۲ مشخص است و مشخصه ی غیرخطی دیوید هم در اینجا به وضوح وجود دارد. وقتی ولتاژ منبع مثبت باشد جریان id هم مثبت خواهد بود.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">ودیود اتصال کوتاه است &nbsp;و زمانی که vi منفی باشد وجریان دیوید id صفر خواهد بود و دیود اتصال باز خواهد بود &nbsp;می توان دیوید را به عنوان یک کلید تصور کرد که با جهت ولتاژ قابل کنترل خواهد بود. این کلید به ازای ولتاژهای مثبت بسته خواهد بود و به ازای ولتاژهای منفی کلید باز است.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">۳-راه دیگر برای بررسی این المان توجه به جهت هدایت جریان آن است که فقط از قطب P به قطب n است(شکل ۲-۱-۲-) و این هدایت زمانی وقوع پیدا می&nbsp; کند که ولتاژ منبع مثبت باشد وزمانی که ولتاژ منبع منفی باشد دیوید هدایتی نخواهد داشت.</span></p><p><br></p><h2 align="center"><a href="http://ironimarket.ir/prod-407866-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF%DB%8C.html" target="_blank" title="پرداخت و دانلود">پرداخت و دانلود</a></h2> <div style="margin:5px auto;width:270px;padding:5px;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;text-align:center;border-radius:5px;color:blue;font-size:13pt;font-family:'B Yekan',tahoma"> مبلغ قابل پرداخت <b>2,880 تومان </b><br><span style="color:red"> (شامل 10% تخفیف) </span><br><span style="color:cornflowerblue">مبلغ بدون تخفیف: <s>3,200 تومان </s></span> </div> text/html 2016-04-09T08:52:58+01:00 iran-bz.mihanblog.com مهدی تحقیق در مورد صنعت برق http://iran-bz.mihanblog.com/post/5028 <p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">فرمت: word (قابل ویرایش) </span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">تعداد صفحات: 13</span></p><p><span style="font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 12pt; color: #ff0000;">حجم:182 kb</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">عنوان مقاله:&nbsp;تحقیق در مورد صنعت برق</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">بی شک رویکرد صنعتی از جمله فرگردهایی است که به ناچار غافله ی توسعه می باید از آن عبور کند. واضح است در گذر از آن مرحله، حفظ صنایع موجود و دستیابی به سطحی از توانمندی صنعتی که بتواند اهداف توسعه را محقق سازد امری الزامی است و این امر قابل دستیابی نیست مگر به کمک نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده که تحت نظم مشخصی و بر اساس یک استاندارد بین المللی مهارت یافته باشد.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">مسائلی که امروز برای بشر مطرح است هرگز در گذشته مطرح نبوده است. بشر هرگز تجربه زیستی در محیط پر تغیر را نداشته است. بنابراین امروز صحبت از آموزش برای بقا می شود و باید بیاموزیم در جهان متغیر امروز چگونه خودمان را حفظ کنیم و به کمک نیروهای خلاق خود برای مشکلات روزافزون راه حل های مناسبی بیابیم.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">این شرایط و احساس نیاز مجموعه را تحت عنوان سازمان آموزش فنی و حرفه ای در کشور بوجود آمد که توجه به آن محققاً زیرساخت توسعه اقتصادی کشور است. این حقیر بعنوان عضو کوچکی از این مجموعه پرتلاش و علم به اینکه جوانان این مرز و بوم را باید با فناوری روز آشنا کرد و این آموزش نیز طبق ا ستانداردهایی تعیین شده است اقدام به تهیه مقاله حاضر نمودم.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><strong>برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی موارد ایمنی زیر را به خاطر می سپاریم</strong></span></p><ul><li><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">هیچ گاه با دستان خیس یا مرطوب به وسایل برقی کلیدها و پریزها دست نزنید.</span></li><li><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">به قسمت فلزی لامپها دست نزنید. در هنگام نصب سرپیچ سعی کنیم سیم فاز را به ته سرپیچ وصل کنید.</span></li><li><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">سیمهای حامل جریان که به وسایل برقی مانند: سماور، اتو، پنکه، هویه و … وصل هستند هر چند وقت یکبار بازرسی نموده و دقت کنید که این سیمها لخت نشده باشند.</span></li><li><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">در موقع تعمیر وسایل برقی جریان برق را قطع کنید.</span></li><li><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">اگر می خواهید برای نجات فرد برق گرفته ای اقدام کنید هیچگاه به قسمتهای لخت بدن او دست نزنید زیرا در این صورت شما نیز دچار برق گرفتگی خواهید شد.</span></li><li><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">سیم های معمولی برق را نباید بدون عبور دادن از لوله مخصوص در داخل دیوار قرار داد زیرا بزودی این سیمها پوسیده شده و خطر اتصالی و برق گرفتگی بوجود خواهد آمد.</span></li><li><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">در موقع وصل وسایل الکتریکی کهنه و زنگ زده به برق و تعمیر آنها نهایت دقت را کرده و حتی الامکان از آنها استفاده نکنید.</span></li><li><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">در موقع استحمام از دست زدن به وسایل برقی و سیم های برق خودداری کنید و تا جایی که امکان دارد در حمام ها از نصب پریز و استفاده از وسایل برقی خودداری کنید.</span></li><li><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">وقتی جریان کارگاهی را قطع می کنید برای وصل مجدد برق اطمینان حاصل کنید که کسی در حال کار یا تعمیر دستگاههای مربوطه به جریان آن قسمت نیست. همچنین در این موارد که برای انجام تعمیرات برق منزل یا کارگاهی را قطع کرده اید.</span></li><li><span style="font-size: 10pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">به تصور اینکه برق فشار ضعیف یعنی ۲۲۰ ولت خطرناک نیست نباید در قسمت هایی که با این برق کار می کنید بدون قطع جریان برق کار کرد.</span></li></ul><h2><br></h2><p><br></p> <div style="margin:5px auto;width:270px;padding:5px;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;text-align:center;border-radius:5px;color:blue;font-size:13pt;font-family:'B Yekan',tahoma"> <span style="color:cornflowerblue"><s></s></span><br><h2><a href="http://ironimarket.ir/prod-407872-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D9%82.html" target="_blank" title="پرداخت و دانلود">پرداخت و دانلود</a></h2> <div style="margin:5px auto;width:270px;padding:5px;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;text-align:center;border-radius:5px;color:blue;font-size:13pt;font-family:'B Yekan',tahoma"> مبلغ قابل پرداخت <b>1,275 تومان </b><br><span style="color:red"> (شامل 15% تخفیف) </span><br><span style="color:cornflowerblue">مبلغ بدون تخفیف: <s>1,500 تومان </s></span> </div><br></div> text/html 2016-04-07T16:00:18+01:00 iran-bz.mihanblog.com مهدی سیستم نگهداری و تعمیرات دستگاههای ارتباطی و ناوبری کشتی http://iran-bz.mihanblog.com/post/5027 <p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عنوان مقاله:&nbsp;سیستم نگهداری و تعمیرات دستگاههای ارتباطی و&nbsp;ناوبری کشتی</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">موضوع نگهداری و تعمیرات از معدود علوم کاربردی است که شاید در طول تاریخ حیات انسان جران داشته است و با بهره گیری از دانشهای پایه ای مانند : ریاضی ، فیزیکی و علوم کاربردی ، مهندسی و مدیریت به موازات سایر علوم تجربی شکل آکادمیک به خود گرفته و پیشرفت کرده است .</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ضرورت طراحی و استقرار سیستم های نگهداری و تعمیرات در کارخانجات یکی از مسائل حیاتی امروز صنایع مملکت ماست و این امر در امور خدماتی نیز صدق می کند از جمله بخش حمل و نقل که از مهمترین امور خدماتی در هر کشور می باشد .</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نگهداری و تعمیرات در صورت اجرا شدن در مرکز تولیدی و خدماتی موجب کاهش هزینه و بالا رفتن کیفیت کار و در نهایت بالا رفتن بهره وری خواهد شد .</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">با پیچیده تر شدن امکانات در زندگی بشر روشهای استفاده و نگهداری و تعمیرات این امکانات پیچیده تر می شدند و برای این امر نیاز به دانش و تجربه خواهد بود .</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">باید سعی شود تا جایی که ممکن است عمر تجهیزات را اضافه کرد و در طول شبانه روز بیشترین کارایی را از آنها گرفت که این امر با داشتن یک</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سیستم مناسب نگداری و تعمیرات با صنعت موردنظر امکانپذیر می باشد .</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">با داشتن یک سیستم نگهداری و تعمیرات کارآ می تواند قیمت تمام شده محصولات یا خدمات را کاهش داد .</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در جهان امروز با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر می توان رقابت کرد و در عرصه رقابت ماند . بامقدمه بالا ما به اهمیت کار نگهداری و تعمیرات پی بردیم حال می خواهیم اهمیت آن را در حمل و نقل دریایی و در زمینه تخصصی دستگاه های ارتباطی و اوبری کشتی ها بررسی کنیم .</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در یک کشتی حداقل ۵۰ نفر انسان وجود دارد که نمی توان برای جان آنها قیمتی در نظر گرفت زیرا قابل قسمت گذاری نیستند .</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خود کشتی حداقل ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار قیمت دارد که رغم بسیار بالایی است و در هر کشتی حداقل ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار کالا بار زده می شود . حال اگر یکی از دستگاههای ارتباطی یا ناوبری مثل رادار درست عمل نکند ممکن است یک حادثه بوجود آید و در پی آن همه چیز از بین برود و این یعنی یک زیان بسیار بالا و در صورتی که حادثه به طوری باشد که طی آن دو کشتی با هم برخورد کنند این زیان دو برابر خواهد شد و غرق شدن یک کشتی در دریا عوارض سنگین زیست محیطی در بر خواهد داشت که با میلیون ها دلار هزینه و صرف وقت بسیار بالا و به کارگیری نیروهای متخصص زیاد می توان آن را رفع کرد مانند آنچه در اثر غرق شدن یک نفتکش در دریا بوجود می آید .</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p><h2><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تعریف نگهداری و تعمیرات</span></h2><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نگهداری : مجموعه فعالیت هایی که به طور مشخص و معمولاً به صورت برنامه ریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی ماشین آلات تجهیزات و تاسیسات انجام گرفته و با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها را افزایش می دهیم ، نگهداری لقب می دهیم .</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تعمیرات : شامل مجموعه فعالیت هایی است که بر روی یک سیستم یا وسیله ای که دچار خرابی و یا ازکار افتادگی گردیده ، انجام می دهیم تا آن را به حالت آماده و قابل بهره برداری بازگردانده و در جهت انجام وظیفه ای که به آن محول گردیده است ، آماده اش سازیم .</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #ff0000;">این مجموعه به دوصورت فایل ورد و pdf در 32 صفحه با حجم 211 kb&nbsp; می باشد.</span></p><p><br></p><h2 align="center"><a href="http://adak.sellfile.ir/prod-406807-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C%20%D9%88%20%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C.html" target="_blank" title="پرداخت و دانلود">پرداخت و دانلود</a></h2> <div style="margin:5px auto;width:270px;padding:5px;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;text-align:center;border-radius:5px;color:blue;font-size:13pt;font-family:'B Yekan',tahoma"> مبلغ قابل پرداخت <b>2,990 تومان </b> </div> text/html 2016-04-07T15:59:13+01:00 iran-bz.mihanblog.com مهدی شبکه‌های عصبی http://iran-bz.mihanblog.com/post/5026 <p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عنوان مقاله:&nbsp;شبکه‌های عصبی</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>۱-۱ پیشگفتار</strong></span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">انرژی الکتریکی به عنوان محور اصلی توسعه صنعتی در میان انواع انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. این انرژی با آنکه خود به انواع دیگر انرژی وابستگی دارد، اتکا شاخه‌های مختلف اقتصادی به آن در حدی است که براحتی می‌توان حد مصرف معقول این انرژی در یک جامعه را به عنوان شاخص عمده‌ای برای تعیین حد پیشرفت اقتصادی آن جامعه دانست.</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بر خلاف سهولت استفاده از این نوع انرژی و مطلوبیت آن، تولید و انتقال این انرژی از پیچیدگی زیادی برخوردار بوده و در مجموع صنعت برق با ویژگی‌هایی در میان سایر صنایع شاخص است، از جمله این ویژگی‌ها باید از لزوم همزمانی تولید و مصرف آن نام برد، به عبارت دیگر تولید برق فقط در مقابل مصرف آن مطرح می‌گردد و بطور معمول قابل ذخیره کردن نیست. دیگر ویژگی این صنعت سرمایه طلب بودن طرح‌ها و پروژه‌های آن و زمان بر بودن آنها است.</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مجموعه این خصوصیات و حساسیت‌ها است که پیش‌بینی صحیح نیاز مصرف برای این نوع انرژی در آینده را طلب می‌نماید. چون هرگاه پیش‌بینی نیاز مصرف یا بار شبکه بیش از حد واقعی باشد، سرمایه‌ گذاری بیهوده در این صنعت را بدنبال خواهد داشت و هر پیش بینی بار کمتر از واقعیت باعث لطمات شدید اقتصادی شده و جبران آن به مناسبت زمان بر بودن پروژه‌های توسعه‌ای امکانات تولید و انتقال برق، غیر ممکن است.</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">انرژی الکتریکی در مقیاس وسیع به طور اقتصادی قابل ذخیره نمی‌باشد. بدین دلیل بر خلاف شاخه‌های دیگر اقتصاد، در اقتصاد الکتریسیته باید همزمان با مصرف، انرژی الکتریکی تولید گردد. میزان مصرف بار الکتریکی ثابت نمی‌باشد بلکه به صورت پیچیده و غیر خطی تابعی از پارامترهای متعددی می‌باشد. با توجه به متغییر بودن میزان مصرف بار الکتریکی، شرکتهای تولید کننده برق، موظفند با پیش بینی آن در زمانبندی‌های مختلف اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیریهای خود در سیستم قدرت را حاصل نماید.</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در دنیای خصوصی سازی جدید هر شرکت سعی در افزایش قابلیت اطمینان محصول خود و تولید بهینه توان برای مصرف کنندگان خود دارد. این وظیفه عموماً از طریق پیش بینی فراهم می‌شود. پیش بینی بارهای ساعتی تا یک هفته جلوتر برای کارهای برنامه‌ریزی از قبیل هماهنگی بین واحدهای آبی و حرارتی و سنجش تبادل با دیگر رقبا و برای آنالیزهای کوتاه مدت از قبیل پخش توان در مراکز دیسپاچینگ و پخش بهینه توان لازم است. به طور کلی پیش بینی بار بر اساس دوره پیش بینی به دسته‌هایی تقسیم می‌شود :</span></p><ul><li><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برنامه ‌ریزی بسیار کوتاه مدت (چند دقیقه تا چندین ساعت) : برنامه ریزی بسیار کوتاه مدت اطلاعات مورد نیاز در پخش بار اقتصادی و تخمین اطمینان را تأمین می‌نماید. همچنین پیش بینی بسیار کوتاه مدت (چند دقیقه تا چند ساعت) برای زمانبندی تعویض قدرت بین شرکتها و مطالعه تحمیلات انتقال مفید می‌باشد.</span></li><li><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برنامه ‌ریزی کوتاه مدت (یک روز تا یک هفته) : برنامه ریزی کوتاه مدت برای برنامه ریزی روزانه و هفتگی، در مدار قرار گرفتن بهینه نیروگاهها (بهینه سازی ولتاژ/ توان راکتیو، برنامه‌ریزی برای انرژی رزرو مورد نیاز، زمان بهره‌برداری پمپی از نیروگاه‌های پمپ ذخیره‌ای) و تبادل انرژی با شرکا استفاده می‌شود.</span></li><li><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برنامه‌ریزی میان مدت (۱ ماه تا ۵ سال) : در برنامه‌ریزی میان مدت، با در نظر گرفتن توان و ترکیب نیروگاههای موجود، میزان ذخیره سوخت، میزان ذخیره آب مخزنها، در مورد نحوه و زمان بکارگیری نیروگاههای حرارتی و آبی، تهیه سوخت، میزان تبادل انرژی الکتریکی با سیستم‌های همسایه در سیستم‌های بهم پیوسته، زمان‌بندی بهینه برای بازرسی و تعمیرات نیروگاهها و شبکه تصمیم‌گیری می‌شود.</span></li><li><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برنامه ریزی بلند مدت (۵ تا ۳۰ سال): در برنامه ریزی بلند مدت با در نظر گرفتن توان و ترکیب و طول عمر نیروگاههای موجود، توانایی شبکه انتقال و توزیع، قراردادهای بلند مدت برای تبادل انرژی الکتریکی با سیستم‌های مجاور (کشورهای همسایه) در سیستم‌های بهم پیوسته، در مورد نوع، اندازه و محل احداث نیروگاه‌های جدید، نحوه گسترش شبکه، بستن و یا تجدید نظر در قراردادها و … تصمیم‌گیری می‌شود.</span></li></ul><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بار در یک شبکه برقرسانی به مجموع مصارف مختلف انرژی الکتریکی در یک واحد زمانی اتلاق می‌گردد. بار شبکه به مناسب همزمانی و غیر همزمانی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف دستخوش تغییراتی در طول شبانه روز، هفته، ماه و سال می‌گردد.</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اگر به یک منحنی تغییرات بار بیست‌و چهار ساعته در الگوی مصرف انرژی الکتریکی ایران توجه کنیم ملاحظه می‌شود که منحنی از یک حداقل غیر صفر شروع می‌شود و پس از عبور از آن، با یک شیب نسبتاً تند به سمت کوهان دوم که بزرگتر از کوهان اول است میل نموده، پس از گذر از آن دوباره به سمت حداقل میل می‌کند. باید توجه داشت که ظهور این دو کوهان ناشی از همزمانی مصرف انرژی الکتریکی بخشهای مختلف مصرف در طول یک شبانه‌روز است. جالب توجه است که منحنی تغییرات بار در طول ماه و سال نیز تقریباً روند مشابهی با تغییرات بار بیست و چهار ساعته دارد. در مطالعه بار بخصوص در پیش بینی بار اعم از پیش‌بینی بار ساعتی روزانه جهت تنظیم برنامه بهره‌برداری از نیروگاهها تا بار ماههای سال برای تنظیم برنامه تعمیرات منظم و دوره‌ای و بارهای سالهای آینده برای برنامه‌ریزی توسعه‌ای این متغیرها و عوامل مؤثر در پیدایش آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">منحنی مصرف برای مصرف کننده کاملاً تصادفی و غیر مشخص بوده وقابل پیش‌بینی نیست و از سوی دیگر، هر مجموعه خاص از مصرف کننده‌ها منحنی مصرف مخصوص به خود را دارا است، همچنین مصرف بار الکتریکی تابعی کاملاً غیر خطی و بسیار پیچیده از پارامترهایی از جمله شرایط آب و هوایی، شرایط اقتصادی، زمان و عوامل تصادفی می‌باشد. همچنین تقریباً هر روز هفته منحنی خاص خود را دارد. لذا مدل مورد نظر باید توانایی این کار راد اشته باشد که اثر تمامی این عوامل را بر منحنی مصرف در نظر بگیرد، همچنین بایستی خطای پیش بینی تا حدامکان کم باشد، از طرفی دارای ساختاری ساده باشد و در کوتاهترین زمان ممکن به جواب نهایی برسد، و از همه مهمتر اینکه استفاده از آن برای برنامه‌ریزان و اپراتورها ساده باشد. لذا با توجه به اهمیت پیش بینی بار کوتاه مدت و خواصی که برای یک برنامه ریزان و اپراتورها ساده باشد. لذا با توجه به اهمیت پیش بینی بار کوتاه مدت و خواصی که برای یک برنامه پیش‌بینی بار بر شمردیم، روشهای مختلفی در این زمینه ارائه شده است که هر یک به نوعی دارای برخی کاستی‌ها (و بخصوص در پیش بینی روزهای تعطیل) بودند، با وارد شدن شبکه‌های عصبی در این عرصه تقریباً تمامی مدلها وروشهای قبلی کنار گذاشته شد، چراکه این شبکه‌ها دارای توانایی‌های بسیار زیادی رد بیان روابط غیر خطی می‌باشند. در شکل صفحه بعد موارد استفاده پیش‌بینی بار کوتاه مدت آمده است.</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #ff0000;">این مجموعه به دوصورت فایل ورد و pdf در 74 صفحه با حجم 5.06 mb&nbsp; می باشد.</span></p><p><br></p><h2 align="center"><a href="http://adak.sellfile.ir/prod-406307-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C.html" target="_blank" title="پرداخت و دانلود">پرداخت و دانلود</a></h2> <div style="margin:5px auto;width:270px;padding:5px;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;text-align:center;border-radius:5px;color:blue;font-size:13pt;font-family:'B Yekan',tahoma"> مبلغ قابل پرداخت <b>5,000 تومان </b> </div> text/html 2016-04-07T15:58:18+01:00 iran-bz.mihanblog.com مهدی کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف http://iran-bz.mihanblog.com/post/5025 <p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عنوان مقاله:&nbsp;کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>مقدمه: </strong></span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بخشی از انرژی الکتریکی تولید شده توسط نیروگاهها در حدفاصل تولید تا مصرف به هدر می روند، همچنین مقدار قابل توجهی از این انرژی در داخل نیروگاهها صرف مصارف داخلی می شوند. طبق نظر برخی از کارشناسان این انرژی که صرف تاسیسات می شود جزو تلفات محسوب نمی شوند. همچنین در مورد ترانسفورماتورهایی که سیستم خنک کننده آنها و یا سیستم گردش روغن آنها توسط پمپ کار می کند این انرژی مصرف شده برای پمپها را جزو تلفات محاسبه نمی کنند. اما نظرات دیگری نیز در مورد تلفات وجود دارد و تلفات از دیدگاههای مختلف تعاریف متفاوتی دارد. در اینجا ابتدا تلفات را تعریف کرده و سپس عوامل موثر برایجاد تلفات را بیان می کنیم و در آخر راه حل های کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف را بررسی می کنیم.</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><br> </strong></span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>تعریف تلفات: </strong></span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">با توجه به اینکه هدف اصلی شبکه برق رسانی، انتقال انرژی تولید شده توسط نیروگاهها، از مراکز تا مصرف کننده می باشد بنابراین قسمتی از انرژی تولید شده که به مصرف نرسد به عنوان</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">و ادامه در دانلود ... </span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #ff0000;">این مجموعه به دوصورت فایل ورد و pdf در 106 صفحه با حجم 2.87 mb&nbsp; می باشد.</span></p><p><br></p><h2 align="center"><a href="http://ironimarket.ir/prod-406304-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%20%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81.html" target="_blank" title="پرداخت و دانلود">پرداخت و دانلود</a></h2> <div style="margin:5px auto;width:270px;padding:5px;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;text-align:center;border-radius:5px;color:blue;font-size:13pt;font-family:'B Yekan',tahoma"> مبلغ قابل پرداخت <b>7,500 تومان </b> </div>