تاریخ : سه شنبه 5 بهمن 1389 | 11:49 ب.ظ | نویسنده : مهدی
ده عاملی که ازدواج ها را به بن بست می رساند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از جمله عواملی كه سلامت خانواده را تهدید می كنند عبارتند از: ‌
1-‌ عدم شناخت و آگاهی به اصول زندگی مشترك:‌" توانایی" در" دانایی " است . برای ازدواج و زندگی مشترك موفق ، كسب دانایی هایی لازم است و مانند هر ‌امر دیگری باید مهارت های مربوط به آن را كسب كرد و در فرآیند زندگی مشترك به كاربرد. در برخی از ‌خانواده ها به علت عدم شناخت زن و شوهر نسبت به یكدیگر، عدم آگاهی نسبت به اهداف و انگیزه های ازدواج ، ‌بی انصافی ها، پیش داوری ها، فریب كاری ها ، عدم احساس مسئولیت و بی توجهی به اصول اخلاقی ، بنیاد ‌خانواده متزلزل می شود.مهمترین عاملی كه موجب آسیب پذیری خانواده می شود، عدم شناخت و انحراف از ‌هدف های ازدواج است. زن و شوهری كه هدف های ازدواج و تشكیل خانواده را نشناخته و یا فراموش ‌كرده اند، در كدام مسیر حركت می كنند؟ كدام روش و وسیله را برای نیل به كدام هدف انتخاب می كنند؟ هنگامی ‌كه راجع به خانواده صحبت می شود، معمولا زن ها و شوهرهابه گونه ای برخورد می كنند كه گویا همه چیز را ‌درباره خانواده می دانند. هركس به خود اجازه می دهد راجع به خانواده اظهار نظر كند و چون هركس در خانواده ‌رشد كرده ، تصور می كند دانش و آگاهی لازم را دارد. در حالی كه این طور نیست و برای انجام هر كاری و ‌ایفای هر نقشی به آموزش ، كارآموزی و مهارت آموزی نیاز است.

2-‌ سست شدن باورهای مذهبی: شاید مهمترین عاملی كه بنیاد خانواده را تهدید می كند، سست شدن باورهای مذهبی و اصول اخلاقی و فقدان ‌معنویت باشد. هرگاه زن و شوهر در روابط خود، خدا را فراموش كنند و در حضور و غیاب یكدیگربه گونه ای ‌برخورد كنند كه خدا غایب است، با دست خود كانون خانواده را به سوی تزلزل و نابودی سوق داده اند . ‌یكی از رسم های پسندیده هنگام عقد ازدواج، گذاشتن قرآن بر سر سفره عقد است. به نظر می رسد این رسم به ‌معنی آن است كه زن و شوهر به قرآن اعتقاد دارند و به آنچه كه قرآن گفته عمل می كنند و قرآن را در زندگی و ‌پیوند مشترك خود حاكم و داور قرار می دهند و خداوند را حاضر و ناظر به اعمال ، رفتار و گفتارشان می دانند . ‌حال چنانچه این وضعیت تغییر كند و این اعتقادات و باورها سست شود و از بین برود ، سلامت و تعادل خانواده ‌به خطر می افتد. زمانی كه ارزش ها، نگرش ها و باورهای حاكم بر روابط زن و شوهر براساس لذت طلبی ، ‌مصلحت گرایی، مادی گرایی و سودطلبی استوار باشد، بی شك روابط انسانی از معنویت تهی می شود. این نوع ‌روابط بسیار سست و شكننده خواهد بود و به محض بروز موقعیتی خاص مانند بی پولی ، تنگدستی ، بیماری ، ‌كهولت و افزایش سن و نظایر آن از درون متلاشی می گردد و با هر بهانه ای از هم می گسلد . ‌

3-‌ عدم صداقت و فریبكاری: جوهر روابط سالم میان زن و شوهر صداقت است. صداقت اعتماد را بنیاد می نهد. زن یا شوهری كه با همسر ‌خود صادق نیست و با دادن وعده و وعیدها می خواهد زندگی كند ، با رفتار خود كانون گرم و صمیمی خانواده را ‌دچار تزلزل می كند. زن و شوهری كه از واقعیت ها دور هستند و در عالم اوهام و تخیلات زندگی می كنند ، آیا می توان گفت كه زندگی زناشویی موفقی خواهند داشت ؟ گاهی اوقات پنهان كردن حقایق ( مخفی كاری ) و فریب ‌دادن (فریب كاری ) موجب می شود اركان خانواده متزلزل شود و روابط زن و شوهر آسیب ببیند.

4-‌ عدم توجه به نیازهای همسر: ‌ زوج های موفق كسانی هستند كه در صدد ارضای نیازهای همسر خود می باشند. بنابراین هر زن یا شوهری ‌وظیفه دارد نیازهای جسمی و روحی همسرش را بشناسد و در مقام ارضای آنها برآید.ارضای نیازها به طریق ‌درست و مطلوب به رشد همه جانبه و ایجاد امنیت روانی زوجین منجر می شود و در نتیجه سلامت خانواده ‌تأمین می گردد. برای مثال هر انسانی نیاز به " امنیت "، "محبت" ، "توجه و احترام " دارد. لذا هرگاه این گونه ‌نیازها از طرف همسر تأمین نشود ، فرد احساس ناامنی روانی می كند و بهداشت روانی خانواده مختل می شود. ‌

5-‌ ابهام و افراط در انتظارها ‌: به طورمعمول مشخص كردن انتظارها در روابط ، باعث معین شدن وظایف و حدود روابط افراد می شود. در ‌خانواده هایی كه انتظارهای متقابل زن و شوهر مشخص نشده است، روابط آسیب پذیراست و زوجین دقیقاً نمی ‌دانند نسبت به یكدیگرچه وظایفی برعهده دارند.تفاوت و تعارض در انتظارات موجب می شود فضایی نامساعد و كینه توزانه به وجود آید. گاهی ‌اوقات داشتن توقعات بیش از حد از همسر، مثل اینكه انتظار داشته باشیم او همچون فرشته باشد ، یا معلومات ‌بسیاری داشته باشد ، یا در نظم و ترتیب سرآمد دیگران به حساب آید، سلامت خانواده را در معرض تهدید قرار ‌می دهد.‌

6-‌ دخالت دیگران: اكثر پژوهش های انجام شده در ایران درباره طلاق ، این حقیقت را منعكس كرده كه دخالت دیگران مانند ‌اقوام و آشنایان ، والدین زن یا شوهر موجب شعله ورشدن اختلافات زن و شوهر می گردد و در نهایت به طلاق و ‌جدایی منجر می شود. زن یا شوهر به ویژه در اوایل زندگی مشترك توسط دیگران به طور ناشیانه راهنمایی و یا ‌در برخی موارد تحریك می شوند.گاهی اوقات مادرشوهر یا پدرشوهر و مادرزن یا پدرزن علیرغم علاقه ، در ‌زندگی مشترك فرزندانشان مزاحمت ها و آسیب هایی را به وجود می آورند.

7-‌ مسائل اقتصادی و مالی: انسان ها نیازهای مادی دارند كه باید در حد متعادل ارضا شود، اما مسائل مادی نباید همه امور را تحت ‌الشعاع قرار دهد. زندگی زناشویی نشیب و فراز دارد و زن و شوهر باید با رعایت صرفه جویی، قناعت و عدم ‌تجمل گرایی، مسائل اقتصادی زندگی مشترك خود را تنظیم و اداره كنند. گاهی اوقات مسائل مالی و اقتصادی ‌بهانه هستند و زمانی كه از زن یا شوهر سؤال می شود كه چرا با یكدیگر سازش ندارید؟ به این گونه مسائل اشاره ‌می نمایند و در نهایت "عدم توافق" و "عدم تفاهم" را عامل اصلی طلاق و جدایی معرفی می كنند. بدیهی است ‌كه این عامل كلی و مبهم ( عدم توافق ) نمی تواند ما را به سوی شناخت عواملی كه سلامت خانواده را تهدید می‌كنند، هدایت كند. ‌

8-‌ موانع فرهنگی و طبقاتی: گاه فرهنگ زن یا مرد به لحاظ عدم تناسب یا تضاد، سلامت خانواده را تهدید می كند. برای مثال ‌ناهماهنگی فرهنگی و طبقاتی زن و شوهر ( مانند فرهنگ شهری در مقابل فرهنگ روستایی ) گاهی باعث تهدید ‌بنیاد خانواده می شود. ‌متأسفانه بعضی افراد به تعهدات اخلاقی و ارزش های حاكم مقید نیستند و این مسئله موجب می شود زن و شوهر ‌در ظاهر زیر یك سقف با یكدیگر زندگی كنند، اما روح آنها از همدیگر فاصله داشته باشد. در این وضعیت زن ‌یا شوهر با " منم منم" گفتن !! و تفاخر به اصل و نسب خود، سعی می كند همسر خود را سرزنش و تحقیر كند. ‌بدیهی است در چنین خانواده ای احساس حقارت هر یك از زوجین موجب می شود فضای روانی و عاطفی ‌نامساعدی به وجود آید و زوجین از یكدیگر متنفر شوند.

9-‌ هوسرانی و ازدواج مجدد: عامل دیگری كه سبب آسیب زایی خانواده می شود تنوع طلبی یا هوسرانی است كه فرد به فرمان احساسات خود ، با فرد دیگری غیر از همسر خود ارتباط برقرار می كند و رابطه خود با همسر ‌قبلی را سست می نماید . در این شرایط عواملی از قبیل زیبایی و یا ثروت طرف مقابل موجب گرایش به روابطی ‌خارج از چارچوب خانواده یا برقراری روابط پنهانی می شود. این وضعیت موجب می شود روابط زن و شوهر ‌مخدوش گردد، بنیاد خانواده سست شود و سرنوشت فرزندان به خطر افتد. ‌
10-‌ سوء تفاهم ها و سوء ارتباطات‌: مهمترین عامل آسیب پذیری خانواده ، بروز سوء تفاهم ها و سوء ارتباطات است. بنابراین هر یك از زن و شوهر ‌به سهم خود مسئولیت دارند كه از به وجود آمدن سوء تفاهم ها و سوء ارتباطات پیشگیری كنند .
طبقه بندی: مسائل خانواده و زناشویی،
برچسب ها: ایران مارکت سنتر - ایران مارکت - مارکت سنتر - پورتال فروشگاهی - خرید اینترنتی - فروشگاه - فروشگاه اینترنتی - ایران مارکت سنتر - فروشگاه آنلاین - ایران مارکت سنتر - کسب در آمد اینترنتی - کسب در آمد وبمسترها - تبادل لینک - تبادل بنر - ایران مارکت سنتر - iran marcket center - خرید پستی - خرید اینترنتی با مشارکت شرکت پست - iran marcket center.com - قرعه کشی - قرعه کشی ایران مارکت - قرعه کشی ایران مارکت سنتر iranmc.org - iranmc - iran.bz - ایران مارکت سنتر - خرید اینترنتی سی دی - خرید اینترنتی نرم افزار - زبان - آموزش زبان - لوازم آرایش - لوازم بهداشتی - لوازم آرایشی و بهداشتی - لوازم لاغری - لاغری - خرید کتاب الکترونیک - کتاب الکترونیک - مستند راز ۲ - راز ۲ - مستند - the secret 2 - secret - secret2 - کسب در آمد وب مستر ها - ایران مارکت سنتر - جادوگر موبایل 2009 - افزار گوشی Nokia N95 - تبادل لینک - تبادل بنر - تبادل لینک و بنر - لینک - بنر - تبادل لینک با تمامی سایتها - www.papionshop.com - نرم افزار تقویت امواج مغز - آموزش HTML - آموزش لاغری - لاغری در 10 دقیقه - پولدار ترین افراد جهان - نرم افزار تقویت امواج مغز - آموزش كمك درسی اول دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی اول راهنمایی | تمام دروس - آموزش كمك درسی دوم دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی سوم دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی چهارم دبستان | تمام دروس - فال - فال روزانه - خبر - خبر روز - خبر داغ،

تاریخ : سه شنبه 5 بهمن 1389 | 11:48 ب.ظ | نویسنده : مهدی
دختران مسن، پسران جوان، پیوندتان مبارك!

 

 

 

 

 

 

 

گزارشی از دلایل عرف‌شكنی‌های سنی در ازدواج
مرد فروشنده، جعبه‌های رنگارنگ كوچك و بزرگی را كه حاوی خریدهای زن و مرد بود، به كارگرش می‌دهد تا آنها را بدقت در خودروی شیك و آخرین مدلشان جا بدهد و بعد با چرب‌زبانی خاص خودش رو به زن می‌گوید: «مبارك باشد. یك میلیون و سیصد هزار تومان. البته اصلا قابلتان را ندارد.» زن در حالی كه چك‌پول‌های سبزرنگ را می‌شمارد، صدای فروشنده را می‌شنود كه رو به مرد جوان می‌گوید: «واقعا مادر دست و دلبازی دارید، قدرشان را بدانید»!
مرد جوان كه دیگر مدت‌هاست دیدن نگاه‌های متعجب و پچ‌پچ‌های درگوشی برایش عادی شده، ترجیح می‌دهد به روی خودش نیاورد و سكوت كند مثل همیشه؛ اما باز هم این زن است كه بلافاصله با گفتن این‌كه: «ایشان همسرم هستند نه پسرم»، فروشنده را از اشتباه درمی‌آورد. برای لحظاتی سكوت بر فضا حاكم می‌شود. فروشنده در حالی كه بسختی تعجب خود را پشت لبخند تصنعی‌اش مخفی كرده و نمی‌داند چطور باید سر و ته قضیه را هم بیاورد، می‌گوید: «حالا چه فرقی می‌كند. مهم این است كه آدم در ازدواج شانس بیاورد»!
 
زن و مرد مغازه را ترك می‌كنند. فروشنده همچنان با نگاهی متعجب بدرقه‌شان می‌كند و آنها در حالی دور می‌شوند كه ذهن هر كدامشان پر از هزاران اگر و شاید ریز و درشت است كه همگی در نهایت به این پرسش می‌رسد: «آیا ما واقعا خوشبختیم؟»
 
در چند سال اخیر، روند همسریابی و ازدواج جوانان، تغییرات قابل توجهی داشته است كه بالاتر بودن سن زوجه نسبت به زوج در ازدواج یكی از این موارد است؛ طوری كه در حال حاضر تعداد ازدواج‌هایی كه سن زوجه، 10سال تا 20سال بیشتر از زوج است، در 3ماهه اول سال 86 ، 1059 مورد بوده كه این رقم در مدت مشابه سال 87 به 1049 مورد رسیده است. آخرین آمار رسمی سازمان ثبت احوال از افزایش ازدواج دختران با پسرانی كه چندین سال از آنها كوچك‌ترند، حكایت می‌كند. در 08/2 درصد ازدواج‌های ثبت شده در 3ماهه اول سال 86، سن زوجه 2 سال بیشتر از زوج بوده كه این رقم در 3 ماهه اول سال جاری به 17/2 درصد رسیده است. این در حالی است كه درصد طلاق همین گروه سنی در 3ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته 17/0 درصد افزایش داشته است.
 
در 3 ماهه اول سال 1386 حدود 13هزار و286 مورد ازدواج در كشور ثبت شد كه سن زوجه بیش از 20 سال بیشتر از زوج بوده كه این نوع ازدواج در مدت مشابه سال 87 به 208 مورد معادل 57/57 درصد افزایش یافته است كه البته افزایش تعداد ازدواج‌هایی كه سن زوج 20 سال بیشتر از زوجه هست نیز در حال افزایش است؛ طوری كه در بهار سال 86 حدود 2943‌فقره ازدواج از این دست در كشور ثبت شده كه این رقم در 3 ماهه اول سال 87 به 3019 مورد افزایش یافته است. همچنین تعداد طلاق در زنانی كه 20 سال از همسران خود بزرگ بوده‌اند، در 3 ماهه اول سال 87 حدود 47 مورد بوده؛ در حالی كه این رقم در مدت مشابه سال 86 تنها 35 مورد بوده است.
 
عروس‌هایی مسن‌تر از داماد
تفاوت‌های زندگی‌های دیروزی و امروزی و شرایط مادی، اجتماعی و روحی و روانی مردمی كه در این دوره‌ها زندگی می‌كنند، سنت‌های حاكم بر مقوله ازدواج در هریك از این دوره‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد كه ازدواج دختران با پسران كم‌سن و سال‌تر از خودشان یا به عبارت دیگر ازدواج پسران با دخترانی بزرگ‌تر از خودشان از جمله این پدیده‌های نوظهور در جامعه است كه اگرچه هنوز عمومیت پیدا نكرده؛ اما آمارهای به دست آمده از مراجع قانونی همچون سازمان ثبت احوال، گویای این واقعیت است كه طی سال‌های اخیر چنین ازدواج‌هایی هرچند با حركتی آرام؛ اما از روند روبه رشدی در جامعه برخوردار بوده است. امروز كم نیستند دخترانی كه در جوانی، تب رفتن به دانشگاه و مستقل شدن در آنها داغ بوده و احساس می‌كردند ازدواج، مانعی بر سر راه پیشرفتشان است، در نتیجه پیشنهادهای ازدواج را رد كرده یا جواب منفی می‌دادند؛ اما اكنون به سنی رسیده‌اند كه تنهایی آزارشان می‌دهد و مردان كمتری خواهان ازدواج با آنها هستند، درنتیجه این دختران حاضرند برای خلاص شدن از حرف و حدیث‌های اطرافیان و نگاه جامعه، با پسرانی كوچك‌تر از خودشان ازدواج كنند.
 
 
وقتی پول حرف اول را می‌زند
گفتگو با برخی از زوج‌هایی كه به این شیوه با یكدیگر ازدواج كرده‌اند، گویای این است كه شرایط مناسب مالی و برخورداری از رفاه اقتصادی دختران یا زنان مطلقه، یكی از مهم‌ترین دلایلی است كه پسران را ترغیب به ازدواج با چنین دخترانی می‌كند و در واقع موجب می‌شود با وجودی كه شرایط سنی چنین مردانی، این امكان را به آنها می‌دهد تا با دخترانی به مراتب كم‌سن و سال‌تر از خودشان نیز ازدواج كنند؛ اما عدم برخورداری از شرایط مالی و شغلی مناسب در پسران موجب می‌شود كه به‌رغم تمام مشكلات و نگرش منفی خانواده و جامعه به چنین ازدواج‌هایی تن دهند، اگرچه نمی‌توان با قاطعیت گفت كه عشق و علاقه در چنین ازدواج‌هایی جایگاهی ندارد یا هیچ‌گاه عشق و علاقه نمی‌تواند دلیل اصلی چنین پیوندهایی باشد؛ اما نباید تاثیر برخورداری از شرایط و امكانات مناسب مالی و اقتصادی در ازدواج پسران با دخترانی بزرگ‌تر از خودشان را نادیده گرفت.
 
دقیقا به همین دلیل است كه رفاه بالای مالی، پسران جوان را به سمت زنان مسن‌تر از خود می‌كشاند. زنانی كه با مردان كوچك‌تر از خود ازدواج می‌كنند، در حقیقت نه‌تنها نقش همسر بلكه نقش یك مادر را برای همسر جوان خود ایفا می‌كنند و شوهران خود را مانند یك فرزند حمایت و تر‌و‌خشك می‌كنند؛ تنها به این قیمت كه در مقابل از حمایت روحی و روانی این مردان به عنوان یك همسر برخوردار شوند؛ این در حالی است كه به دلیل سابقه فرهنگی و كلیشه‌های سنتی در مورد این نوع ازدواج‌ها، گاهی زنان مجبور به تحمل فشارها، مشكلات ریز و درشت، حرف و حدیث‌ها و گوشه و كنایه‌های اطرافیان و دوستان شده و به دلیل نوع ازدواجشان مورد اتهام و حتی تمسخر قرار می‌گیرند. البته پسران نیز به عنوان روی دیگر سكه این نوع ازدواج‌ها، طی سال‌های آینده، مشكلات كوچك و بزرگ این نوع ازدواج‌ها را در كنار همسران خود تجربه می‌كنند.
 
 
طرد شدن از خانواده
هرچند در چنین ازدواج‌هایی، پسران به عنوان یك طرف این رابطه به این پیوند زناشویی با هر هدف و بهانه‌ای رضایت دارند؛ اما در این میان بسیاری از خانواده‌ها با این شیوه همسرگزینی فرزندانشان مخالفت كرده و در اكثر موارد این مخالفت‌ها تا جایی پیش می‌رود كه پسرشان را از خانواده طرد می‌كنند و این قطع چندساله روابط در نتیجه شكافی عمیق میان خانواده‌ها به وجود می‌آورد. اگرچه نباید و نمی‌توان از برخی عواقب و پیامدهای چنین ازدواج‌هایی غافل شد، از جمله در سال‌هایی نه‌چندان دورتر از آغاز زندگی مشترك این زوجین وقتی مرد جوان در آستانه سی و چند سالگی، خود را در مقابل همسری كه بیش از 10 سال از او بزرگ‌تر است، می‌بیند، سرخوردگی شاید كمترین حس ناخوشایندی باشد كه سراغ این دسته از مردان می‌آید. وقتی در جمع دوستان و همكاران یا حتی هنگامی كه در خیابان كنار همسرشان قدم می‌زنند، همه فكر می‌كنند كه این زن مادرش است، نه همسرش!
البته ازدواج پسران با زنان بزرگ‌تر از خود، جامعه را در برابر بحران جدیدی قرار خواهد داد و آن محدود شدن فرصت‌ ازدواج برای دخترانی است كه در سن ازدواج قرار دارند.
 
 
آنقدرها هم بد نیست
دكتر سیدهادی معتمدی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و مدرس دانشگاه در گفتگو با «جام‌جم» شیوع پدیده ازدواج دختران با پسران كوچك‌تر از خود یا به عبارت دیگر، ازدواج مردانی با دختران سن بالا در جامعه را به حدی نمی‌داند كه موجب نگرانی متولیان بحث ازدواج و ایجاد احساس خطر در این زمینه شود؛ چراكه جامعه را همانند موجودی زنده و پویا می‌داند كه با قابلیت درك صحیح خلاهای موجود می‌تواند خود را با شرایط خاص تطبیق دهد و چه بسا در شرایط امروز كه برخی دختران به هر دلیل امكان پیدا كردن زوج مناسب خود را نداشته‌اند، پذیرش این امر از سوی جامعه مردان كه به ازدواج با دخترانی بزرگ‌تر از خودشان تن دهند، برای جلوگیری از افزایش آمار دختران مجرد در سنین بالا بد نیست؛ اما به شرطی كه بدرستی مدیریت شود.
شرایط مناسب مالی دختران یكی از مهم‌ترین دلایلی است كه پسران را ترغیب به ازدواج با چنین دخترانی می‌كند معتمدی در پاسخ به این پرسش كه تا چه حد می‌توان به دوام و پایداری چنین ازدواج‌هایی امیدوار بود، می‌گوید: اگرچه ممكن است در ساختار ذهنی ما، چنین ازدواج‌هایی، كاری خطا به نظر برسد و تصور عموم بر این باشد كه احتمال عدم تفاهم و سازگاری و بروز اختلافات شدید خانوادگی طی چند سال آغازین زندگی مشترك بوضوح خود را نشان خواهد داد؛ اما واقعیت این است كه نمی‌توان در این زمینه نظر قطعی صادر كرد؛ چراكه این امر پدیده‌ای جدید است و هنوز به حدی در جامعه جا نیفتاده كه بحران‌ساز شود.
 
از سوی دیگر، آمار زوجینی كه با چنین شرایطی ازدواج كرده‌اند و به هر دلیل به مراكز مشاوره مراجعه می‌كنند بسیار كم است، بنابراین برای این‌كه بدانیم چنین ازدواج‌هایی آیا از دوام لازم برخوردار است، باید زمان بیشتری سپری شود تا بتوان بررسی و مطالعات میدانی دقیقی در این زمینه انجام داد.
 
معتمدی با اشاره به این مساله كه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، با این كه تعداد پسران بیشتر از دختران است؛ اما تعداد دختران آماده ازدواج 5/1 میلیون بیشتر از پسرها هستند، تاكید می‌كند: با در نظر گرفتن چنین شرایطی، نمی‌توان از نقش مسائل اقتصادی و مادی از یك‌سو و بیكاری و معضل اشتغال كه برای پسران بیشتر خودنمایی می‌كند و همین مساله، زمینه‌ای برای افزایش تمایل ازدواج پسران با دختران یا حتی بیوه‌زنانی بزرگ‌تر از خودشان می‌شود، غافل شد.
 
 
زیر سایه بحران
اما در نقطه مقابل، برخی جامعه‌شناسان از بروز چنین ازدواج‌هایی ابراز نگرانی می‌كنند؛ چراكه معتقدند، از آنجا كه اغلب این ازدواج‌ها بر مبنای روابط عاطفی یك‌طرفه شكل می‌گیرد، همین امر موجب متزلزل شدن پایه‌های زندگی این زوجین می‌شود.
 
یك جامعه‌شناس و استاد دانشگاه معتقد است؛ در بیشتر این ازدواج‌ها، زنان به همسران جوان خود علاقه‌ای افراطی و وابستگی شدید پیدا می‌كنند؛ در حالی كه مردانی كه اغلب با انگیزه‌های اقتصادی زنانی را با فاصله سنی 10 سال یا حتی بیشتر از سن خود انتخاب كرده‌‌اند، به این ازدواج‌ها دیدگاه‌های ابزاری و مادی دارند و پس از مدتی، زنان با درك چنین برداشتی از همسرشان متنفر می‌شوند و این احساس تنفر و سرخوردگی به مراتب شدیدتر از بروز چنین حالتی در ازدواج‌های عادی و متداول در عرف جامعه است تا جایی كه در بسیاری از موارد، موجب بروز اختلافات شدید و گاه حتی شعله كشیدن حس انتقامجویی می‌شود؛ چراكه این زنان نمی‌توانند بپذیرند كه همسر جوانشان، آنها را صرفا برای پول می‌خواسته و احتمالا با دختری جوان‌تر از او رابطه عاطفی موازی داشته است یا در افكار خود به روزهایی می‌اندیشد كه به لحاظ مادی به حدی از امكانات رسیده باشد كه به جای زندگی با او، سراغ دختری جوان و متناسب با سن و سال خود برود.
 
 
بزرگ‌تر بودن زن، یكی از دلایل طلاق
دكتر امان‌الله قرائی‌مقدم در حالی كه به دختران و پسران جوان توصیه می‌‌كند، در حد امكان از این‌‌گونه ازدواج‌ها خودداری كنید و به ازدواج‌هایی متناسب‌تر بیندیشید، در واقع این تفاوت سنی را امتیازی منفی در زندگی مشترك زوجین می‌داند؛ زیرا تحقیقات 34 ساله این جامعه‌شناس و همكاران وی درباره بیش از 2000 پرونده طلاق، بیانگر این امر است كه یكی از مهم‌ترین دلایل طلاق در میان زوجین، بروز همین تفاوت سنی است؛ یعنی بزرگ‌تر بودن زن از مرد؛ زیرا این پدیده چه از نظر فرهنگی و چه از نظر اجتماعی در جامعه ما پذیرفته شده نیست. وی تاكید می‌كند: در حالی كه فرهنگ سنتی ایران می‌گوید بزرگ‌تر بودن مرد در ازدواج یك ارزش است، بنابراین چنین‌ به نظر می‌رسد كه اگر این ازدواج‌ها محكم نباشد، در مدت كوتاهی با شكست مواجه می‌شود.
 
این كه عرف‌شكنی‌های سنی در ازدواج بویژه از این منظر كه مردان از زنان كوچك‌تر باشند، آیا می‌تواند به یك بحران نگران‌كننده تبدیل شود؟ این كه آیا چنین ازدواج‌هایی موانع ازدواج بر سر راه دختران و پسران مجرد را برطرف می‌كند؟ آیا افزایش تمایل پسران مجرد به ازدواج با دختران یا زنان مجرد یا مطلقه سن بالا، راه ازدواج را برای دسته دیگری از دختران در آستانه ازدواج كه در گروه سنی خود به دنبال همسر مناسبی می‌گردند، می‌بندد؟ این پرسش‌ها و هزاران اما و اگر دیگر احتمال‌هایی است كه هنوز از نگاه كارشناسان و صاحب‌نظران از حد یك فرضیه به مرحله اثبات قطعی نرسیده؛ اما واقعیت این است كه نمی‌توان و نباید از بحث تفاوت سنی كه به عنوان یكی از فاكتورهای اصلی در ازدواج‌های ناهمسان همواره از سوی كارشناسان و مشاوران خانواده روی آن تاكید شده و می‌تواند زمینه بروز اختلاف خانوادگی و در نهایت طلاق و فروپاشی زندگی‌های مشترك را فراهم كند، غافل شد.
طبقه بندی: مسائل خانواده و زناشویی،
برچسب ها: ایران مارکت سنتر - ایران مارکت - مارکت سنتر - پورتال فروشگاهی - خرید اینترنتی - فروشگاه - فروشگاه اینترنتی - ایران مارکت سنتر - فروشگاه آنلاین - ایران مارکت سنتر - کسب در آمد اینترنتی - کسب در آمد وبمسترها - تبادل لینک - تبادل بنر - ایران مارکت سنتر - iran marcket center - خرید پستی - خرید اینترنتی با مشارکت شرکت پست - iran marcket center.com - قرعه کشی - قرعه کشی ایران مارکت - قرعه کشی ایران مارکت سنتر iranmc.org - iranmc - iran.bz - ایران مارکت سنتر - خرید اینترنتی سی دی - خرید اینترنتی نرم افزار - زبان - آموزش زبان - لوازم آرایش - لوازم بهداشتی - لوازم آرایشی و بهداشتی - لوازم لاغری - لاغری - خرید کتاب الکترونیک - کتاب الکترونیک - مستند راز ۲ - راز ۲ - مستند - the secret 2 - secret - secret2 - کسب در آمد وب مستر ها - ایران مارکت سنتر - جادوگر موبایل 2009 - افزار گوشی Nokia N95 - تبادل لینک - تبادل بنر - تبادل لینک و بنر - لینک - بنر - تبادل لینک با تمامی سایتها - www.papionshop.com - نرم افزار تقویت امواج مغز - آموزش HTML - آموزش لاغری - لاغری در 10 دقیقه - پولدار ترین افراد جهان - نرم افزار تقویت امواج مغز - آموزش كمك درسی اول دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی اول راهنمایی | تمام دروس - آموزش كمك درسی دوم دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی سوم دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی چهارم دبستان | تمام دروس - فال - فال روزانه - خبر - خبر روز - خبر داغ،

تاریخ : سه شنبه 5 بهمن 1389 | 11:46 ب.ظ | نویسنده : مهدی
آیا شما به مشاوره زناشویی احتیاج دارید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

ازدواج یك تعهد است. اشتراك زندگی شخصی با همسرتان اهمیت ویژه ای دارد، این اشتراكات شامل ، پرداخت اجاره خانه ، پریشانی، توجه، دست انداختن، نگاه به یك دیگر است كه در روز اتفاق می‌افتد. آن‌ها برای درست فكر كردن در پریشانی‌ها به مشاوره زناشویی احتیاج دارند.
 

اگر شما احساس پریشانی درباره علت ازدواج دارید یا اگر خواستید مطمئن شوید از پیدا كردن همسر شایسته، مشاوره این توانایی را به شما می‌دهد. اگر شما هر چه زود تر تصمیم به این كار بگیرید بهتر از بعدا است. این مشاوره نحوه ارتباطات را گویا و بهبود می‌بخشد و حتی ازدواج را محكم تر می‌كند.

دقایق خوش حالی
زمانی كه شما بیشتر وقتتان را با همسرتان سپری می‌كنید، خوش حالید. یك راه خوب برای سنجیدن این كه آیا شما و همسرتان نیاز به صحبت با یك مشاور حرفه ای دارید یا نه این است كه زمانی كه هر دوی شما به طور موافق از این كه زمان را در كنار هم سپری می‌كنید احساس بد بختی می‌كنید. شما باید انتظار چیزی را از همسرتان در پایان هر روز داشته باشید.

در باره ی این كه زمانی كه تنها هستید یا با دیگران چه احساسی دارید فكر كنید. اگر در ازدواجتان اذیت می‌شوید، این اذیت در نتیجه ی تاثیرات فضای خارج زندگی تان است. مشكلات ازدواج می‌تواند از نتیجه كارهای شما در خانواده یا دوستان باشد. اگر در زندگی تان پریشانید یا خوش بخت نیستید از فضای خارج زندگی تان پیدا شده است چون شما نگران ازدواجتان هستید باید به مشاوره زناشویی مراجعه نمایید.

قبل از این كه در باره عقیده همسرتان صحبت كنید به این موضوع فكر كنید كه زمانی را كه شما برای همسرتان صرف می‌كنید، او احساس خوبی داشته باشد. اگر شما بیشتر مواقع احساس می‌كنید كه همدیگر را دوست ندارید و ازدواج برای شما مثل یك قربان گاه شده است مشاوره زناشویی را شروع كنید.

آیا شما صحبت می‌كنید؟ واقعا صحبت می‌كنید؟
ارتباطات نه تنها نشانه در چگونگی رسیدگی شما به همسرنات بلكه در بهبود زندگی روزانه شما مؤثر است. آیا شما و همسرتان از سخن گفتن در كنار هم برای مدت طولانی رنج می‌برید؟ آیاشما در رابطه با موضوع كارتان به ندرت صحبت می‌كنید؟ زمانی هست كه شما یك جانبه صحبت كنید؟ اگر پاسخ شما به این سوال‌ها بله است باید به مشاوره زناشویی مراجعه كنید كه به نحوه ارتباطات شما كمك می‌كند.

اگر شما نیاز به یاد آوری اولین كمكی را كه در زندگی به هم كردید را دارید یا چیزی شبیه به این، شما نیاز به مشورت درباره این خطا‌ها دارید.

فكر نكنید كه بحث و مشاجره ی بین شما و همسرتان یك مشكل است. اگر شما احساساتتان را در یك بطری فرض كنید و با دیگران ارتباط بر قرار نكنید این بطری به زودی پر از چرك می‌شود و از چرك منفجر می‌شود. بنابر این بحث لازم است.

اعتماد در هر چیز
اگر شما یا همسرتان در زندگی عشق بازی نمی كنید باید به مشاور مراجعه كنید. خیانت و از ین قبل چیزها در نتیجه فقدان چیزهایی در زندگی زناشویی است كه مشاوره زناشویی در بهبود این روابط و عیب‌ها كمك كند. مشاور می‌تواند به شما ابزاری بدهد كه موقعیت خود را تعیین كنید.

همچنین اگر درباره بیرون رفتن همسرتان بدون شما نگرانید. اگر به موفقیت‌های او حسادت می‌كنید بهتر است در مخالف نظر مشاور عمل نكنید و نگرانی خود را با صدای بلند بیان نكنید.

زمانی كه به مشاوره زناشویی مراجعه می‌كنید درباره این كه چگونه در برابر شنیدن اخبار خوب به بد همسرتان احساساتتان را نشان دهید، فكر كنید. ازدواج در اصل مشاركت است و اگر شما احساس اعتماد به عشقتان در یك چیز نداشته باشید اشتباه است.

نگه داشتن آتش هیجان در خانه
حمله به فرهنگ یكدیگر در سالهای اولیه ازدواج طبیعی است و و بعد از مدتی اتفاق نمی افتد. اگرچه كار وبچه شما را مشغول و خسته می‌كند و ممكن است باعث تكراری شدن سكس شود اما در واقع هر كدام از شما دو نفر در تلاشید در برخی لحظه‌های رمانتیك به سكس با همسرتان بپردازید. پر كاری و مشغول بودن آدم مهم و مشكل نیست، مشكل در نبود در علاقه در همسر است.
آیا هنوز زمان‌هایی را كه با هم سپری می‌كنید به علایق فیزیكی هم می‌پردازید؟ هر دوی شما از تاثیرات درست سكس در زندگیتان آگاهید و آن را دیده اید. در كل شما هنوز از لمس كردن همسرتان لذت می‌برید حتی آگر نوك گونه‌ها و لب‌ها را لمس كنید.

تغییرات بزرگ در زندگی
ازدواج باعث ایجاد برخی مشكلات جدید می‌شود كه مشاوره می‌تواند به حل این مشكلات كمك كند. اگر از افراد خانواده ی شما كسی مرده، از مفهوم بعضی چیز‌ها سوءاستفاده می‌شود و یا دچار بیكاری هستید، مشاوره زناشویی به شما یاد می‌دهد كه چگونه از عهده این مشكلات بر آیید. شما برخی اوقات به اتفاقات خوشی كه در چارچوب زندگی روزمره تان نیست می‌افتد نیاز دارید مثل ورود یك بچه جدید در خانواده.

مشاوره زناشویی از پرتاب بشقاب به یكدیگر و تنفر داشتن از هم یكدیگر نمی تواند جلوگیری كند. در عوض ابزاری است كه شما برای بهبود صورت‌های مختلف ارتباط با همسرتان استفاده می‌كنید.
طبقه بندی: مسائل خانواده و زناشویی،
برچسب ها: ایران مارکت سنتر - ایران مارکت - مارکت سنتر - پورتال فروشگاهی - خرید اینترنتی - فروشگاه - فروشگاه اینترنتی - ایران مارکت سنتر - فروشگاه آنلاین - ایران مارکت سنتر - کسب در آمد اینترنتی - کسب در آمد وبمسترها - تبادل لینک - تبادل بنر - ایران مارکت سنتر - iran marcket center - خرید پستی - خرید اینترنتی با مشارکت شرکت پست - iran marcket center.com - قرعه کشی - قرعه کشی ایران مارکت - قرعه کشی ایران مارکت سنتر iranmc.org - iranmc - iran.bz - ایران مارکت سنتر - خرید اینترنتی سی دی - خرید اینترنتی نرم افزار - زبان - آموزش زبان - لوازم آرایش - لوازم بهداشتی - لوازم آرایشی و بهداشتی - لوازم لاغری - لاغری - خرید کتاب الکترونیک - کتاب الکترونیک - مستند راز ۲ - راز ۲ - مستند - the secret 2 - secret - secret2 - کسب در آمد وب مستر ها - ایران مارکت سنتر - جادوگر موبایل 2009 - افزار گوشی Nokia N95 - تبادل لینک - تبادل بنر - تبادل لینک و بنر - لینک - بنر - تبادل لینک با تمامی سایتها - www.papionshop.com - نرم افزار تقویت امواج مغز - آموزش HTML - آموزش لاغری - لاغری در 10 دقیقه - پولدار ترین افراد جهان - نرم افزار تقویت امواج مغز - آموزش كمك درسی اول دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی اول راهنمایی | تمام دروس - آموزش كمك درسی دوم دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی سوم دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی چهارم دبستان | تمام دروس - فال - فال روزانه - خبر - خبر روز - خبر داغ،

تاریخ : سه شنبه 5 بهمن 1389 | 11:45 ب.ظ | نویسنده : مهدی
نقش‌مادران در كاهش‌عوارض بلوغ دختران

 

 

 

 

 

 

 

شاد ‌و‌ مطمئن،گام زدن در راه مادر
«دوران بلوغ سخت‌ترین سال‌های زندگی‌ام بود. از خودم بدم می‌آمد. نمی‌توانستم با كسی درباره خودم حرف بزنم. از تغییراتی كه هر روز در من ایجاد می‌شد، خجالت می‌كشیدم. دیگر دوست نداشتم با مادرم بیرون بروم و با او حرف بزنم.»

 
خیلی از دختران ایرانی وقتی درباره دوران بلوغشان حرف می‌زنند، ممكن است چنین احساسی داشته باشند. تغییرات دوران بلوغ هم برای دختران و هم برای پسران اهمیت دارد، اما مسائل دختران به خاطر شرایط خاص فرهنگی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌كند. مادر، به عنوان نزدیك‌ترین فرد از نظر عاطفی به فرزندش، می‌تواند گذر از این دوران را برای او آسان‌تر كند.
نشانه‌های بلوغ كه در دختران ایجاد می‌شود، احساس اضطراب هم همراه آن به وجود می‌آید. در جوامع و خانواده‌هایی كه آموزش جنسی كافی به نوجوانان ارائه نمی‌شود، پیدا شدن اولین علائم ممكن است با تعبیراتی نادرست از جنسیت یا احساس بیماری، طرد شدگی و سردرگمی‌در دختران همراه شود.

كم‌اطلاعی درباره مسائل دوران بلوغ ممكن است باعث شود دختر نوجوان احساس كند این تغییرات نوعی بیماری است، بویژه آن‌كه برخی دختران در این دوران دستخوش اختلالات خلقی ملایم، بی‌‌حوصلگی و گوشه‌گیری ‌شده و عصبی،‌ بهانه‌جو و پرخاشگر می‌شوند.

تمام این نشانه‌ها ممكن است نوجوانی را كه تجربه یا اطلاعات كافی درباره تغییرات بلوغ و تغییرات جسمی‌ ندارد، دچار اضطراب كند. برای كم كردن چنین عوارضی است كه كارشناسان توصیه می‌كنند نوجوانان دختر را باید از پیش برای ورود به این مرحله آماده كرد.

چرا دختران؟
زندگی دخترانه، از هر نظر زندگی حساسی است و وقتی این حساسیت‌های طبیعی با ویژگی‌های فرهنگی جامعه‌ای مثل جامعه ما آمیخته می‌شود، دوچندان خواهد شد. مسائل زنانه همواره در پرده‌ای از شرم و حیا پیچیده شده‌اند و اطلاع‌رسانی درخصوص آنها به شكل رسمی‌ وجود ندارد.

با این‌كه دختران از سال‌های انتهای دبستان با تغییرات دوران بلوغ روبه رو می‌شوند، مدرسه‌ها در این زمینه به آنها آموزش نمی‌دهند و این وظیفه تنها بر دوش خانواده‌ها باقی می‌ماند. در خانواده هم این نقش از مادر طلب می‌شود ؛ این‌كه یك تنه فرزندش را از تغییراتی كه پیش رو دارد آگاه كند و بكوشد اتفاق بزرگ بلوغ، با كمترین هزینه و در نهایت آرامش پیش برود.

پسران نوجوان این امكان را دارند كه به خاطر ارتباط‌های گسترده‌تر اجتماعی و قرار داشتن در معرض دریافت اطلاعات راحت‌تر با مساله بلوغ روبه‌رو شوند، ضمن این‌كه مربیان و پدران هم برای انتقال اطلاعات به آنها راحت‌تر عمل می‌كنند. همه این عوامل باعث می‌شود نقش مادران برای همراهی در این مرحله مهم در زندگی دختران پررنگ‌تر شود.

دوره نوجوانی از 11 تا 13 سالگی شروع می‌شود و تا 20  18 سالگی ادامه دارد. این دوره، دوران تعارض بین رفتار كودكانه و بزرگسالی است. اما چندسال قبل از ورود كودك به سن نوجوانی، تغییرات اندكی درجسم و رفتارش آشكار می‌شود. این تغییرات در دخترها شایع‌تر است.

شاید دخترها تا كلاس دوم، سوم دبستان همچنان به عروسك بازی و بازی با دوستانشان مشغول باشند، اما با ورود به كلاس چهارم و پنجم دبستان، تغییراتی در رفتارشان به وجود می‌آید.

البته نباید فراموش كرد كه شروع بلوغ به عواملی چون وراثت، عرض جغرافیایی، شرایط بهداشتی خانواده و تغذیه كودك و شرایط روانی و رفتاری او بستگی دارد، اما در حال حاضر در كشور ما متوسط بلوغ دختران در سن ‌11 تا 13 سالگی است.

در آستانه تغییر
با بروز نامحسوس نشانه‌های بلوغ، كودكان كم‌كم دست از بازی می‌كشند و بیشتر تمایل دارند اوقاتشان را با همسالان همجنس خود بگذرانند. آنها ساعت‌ها با دوستانشان حرف می‌زنند. در ابتدای این صحبت‌ها یعنی همان سال‌های پیش از بلوغ، كودكان درباره خانواده، افتخاراتی كه خانواده‌شان داشته، مسافرتی كه پدر و مادرشان داشتند، دارایی‌های خانوادگی، دوستان و آشنایانشان و بحث‌های داغی كه این روزها در زندگی آنها جاری است صحبت می‌كنند.

آنها سعی می‌كنند خود و خانواده‌شان را برتر از دیگری بدانند یا حتی با خیالپردازی‌هایی، ذهن دوستانشان را به سمت خود سوق دهند. حساسیت این دوران كمتر از دوران بلوغ نیست، چون زمینه‌های برقراری ارتباط نزدیك بین مادران و دخترها، از همین زمان شروع می‌شود.

عاطفه اكبریان، روان‌شناس و مشاور كودك می‌گوید:
«ممكن است خیلی از پدر و مادرها گمان كنند بچه‌ها در دوران پیش از بلوغ زیاد حرف می‌زنند یا به دوستانشان دروغ می‌گویند. این طور نیست. آنها واقعیت‌های زندگی‌اشان را با خیالات می‌آمیزند و به دوستانشان می‌گویند، اگر رفتارهای اینچنینی بچه‌ها مورد انتقاد قرار بگیرد و بخصوص مادرها دخترانشان را به دروغگویی متهم كنند یا رفتارهای افراطی‌اشان را در وقت گذرانی با همسالان درك نكنند، وقتی بچه‌ها وارد مرحله بعدی یعنی دوران بلوغ شوند، ارتباط درستی بین آنها و مادرانشان برقرار نمی‌شود.»
 

این دوره بهترین دوره‌ای است كه می‌توان به رفتارهای كودك در آستانه بلوغ جهت مناسب داد؛ مثلاً می‌توان دوستان آنها را كه اكثرا هم محله‌ای‌ها و همكلاسی‌هایشان هستند، شناسایی كرد و البته این كار باید غیرمستقیم انجام شود.

كارشناسان معتقدند كه با ورود كودك به این مرحله و بروز این نوع رفتارها، رفتار مادرها هم باید تغییر كند و پخته‌تر و منطقی‌تر شود. این مساله را می‌توان این طور تعبیر كرد كه با شروع مراحل بلوغ در دختران، مادران نیز وارد مرحله تازه‌ای می‌شوند كه باید در آن بخش‌های تازه‌ای از وجود خود را كشف كنند.

عاطفه اكبریان، می‌گوید:
«نباید دختران را با همان شیوه‌های قبلی به سمت خود گرایش داد. مادران باید باور كنند كه او در تلاش برای رسیدن به استقلال فكری و منطقی است و حتی در این مرحله ممكن است شاهد نافرمانی‌‌های او باشند. در این دوره ممكن است برخی رفتارهای نادر مثل شب‌ادراری هم در آنها بروز كند كه البته بیشتر از این‌كه یك مساله روان‌شناختی باشد، مربوط به تغییر هورمون‌ها در بدن است.»
 

سردرگمی ‌و ترس
با شروع دوران بلوغ، دختران همزمان دچار تغییراتی در جسم و روحشان می‌شوند. درك همزمان این تغییرات برای آنها می‌تواند دشوار باشد و مادران را هم سردرگم كند.

بسیاری از مادران از مواجهه با این دوران وحشت دارند. به تعبیر عاطفه اكبریان، شاید این دوران برای مادران سخت‌تر باشد: «سن بلوغ دختران پایین است و مادر هنوز برای آن آمادگی ندارد. در حالی كه مادر هنوز درگیر كودكی‌های دخترش است و او را دختربچه‌ای به حساب می‌آورد، دخترش با نشانه‌های رفتاری و جسمی ‌به او اعلام می‌كند كه كودكی به پایان رسیده و خیلی زود وارد دنیای زنانه خواهد شد.» پذیرش این موضوع برای خیلی از مادران ساده نیست.

مینا، زن 32 ساله‌ای است كه یك دختر 12 ساله دارد. او درباره تجربه ورود دخترش به دوران نوجوانی می‌گوید: «خیلی سخت بود. من اصلا آمادگی‌اش را نداشتم. اصلا فكرش را نمی‌كردم كه به این زودی دخترم عوض شود. حرف زدن در این باره برایم خیلی سخت بود. مادر خودم هم این دوران را در سكوت گذراند. یادم هست كه من از برخورد مادرم با مساله بلوغم ناراحت بودم. مادرم اصلا در این خصوص با من حرف نزد و من این مرحله را در تنهایی گذراندم و برایم خیلی سخت بود. در مورد دخترم دوست نداشتم این اتفاق تكرار شود. اما نمی‌دانستم چكار كنم.» مینا این مساله را با مشاور دخترش در مدرسه در میان گذاشت.

هرچند مدرسه در این زمینه برنامه مشخصی نداشت، اما مشاور مدرسه او را به یك مشاور خانواده معرفی كرد:
«مشاور چند جلسه با خودم صحبت كرد. راستش من احساس‌های جدید و عجیبی داشتم كه برایم ناشناخته بود، چیزی مثل احساس حسادت و رقابت و اضطراب درباره دنیای جدیدی كه دخترم قرار است تجربه كند. مشاور اول مرا راهنمایی كرد تا باورهای غلطم را تغییر دهم و با این موضوع دوستانه‌تر برخورد كنم.»

اكبریان، روان‌شناس می‌گوید:
«بین مادرها خیلی شایع است كه به دلیل‌های روان‌شناختی نسبت به این مساله موضع می‌گیرند. برای آنها درك این واقعیت سخت است كه دخترشان كم‌كم به یك آدم بالغ و مستقل تبدیل می‌شود. به همین دلیل شیوه انكار را در پیش می‌گیرند و سعی می‌كنند موضوع را نادیده بگیرند.»

با این حال، نشانه‌های بلوغ منتظر مادران نمی‌مانند و پیش می‌روند. اكبریان معتقد است: «آموزش مادران قبل از مواجهه با این شرایط لازم است. در واقع ما باید شرایطی را ایجاد كنیم كه در فرهنگسراها، مدرسه‌ها و رسانه‌ها، آموزش‌های لازم برای مادران ارائه شود تا بعد بتوانیم توقع داشته باشیم تغییرات دوران بلوغ با آرامش در دخترها سپری شود.»

از خودم بدم می‌آید!
در آستانه بلوغ، مادر، به عنوان فردی كه هنوز كودك بشدت به او وابسته است، می‌تواند نقش مهمی را مثل یك دوست ایفا كند. كارشناسان توصیه می‌‌كنند بهتر است مادر یا زنی كه مورد اعتماد دختر نوجوان است، با او درباره دوران بلوغ صحبت كند، چون ناآگاهی از پدیده‌های بلوغ، ممكن است او را در مواجهه با این موقعیت‌ها دچار اضطراب و نگرانی كند و عواقب روانی بدی به جا بگذارد.

دختران نوجوان نیاز دارند كه برای تجربه همه مراحل بلوغ و ظهور آن در جسم و روان آگاه و آماده باشند و بدانند كه چطور باید با آن روبه‌رو شوند یا معنای این رخداد‌ها در بلوغ برای آنها چیست. عاطفه اكبریان می‌گوید: «بی‌اطلاعی دختر نوجوان از اتفاق‌های دوران بلوغ ممكن است او را دچار عوارض جبران‌ناپذیری كند. خیلی از دختران نوجوان احساس‌هایی شبیه نفرت از خود، ترس، اضطراب و افسردگی را تجربه می‌كنند.

آنها ممكن است احساس كنند كه اتفاق ناخوشایندی برایشان افتاده و دچار نوعی بیماری شده‌اند. از نظر فرهنگی هم ممكن است دچار اختلال شوند، مثلا این كه نسبت به جنسیتشان دچار نارضایتی شده و از دختر بودن ناراحت شوند. این مسائل اگر نادیده گرفته شود، ممكن است آنها را در پذیرش نقش‌های آینده‌شان به عنوان مادر و همسر دچار مشكل كند. وظیفه مادران این است كه در زمان مناسب، شرایط دوران بلوغ و چگونگی این تغییرات را برایشان توضیح دهند تا دچار حیرت، احساس منفی در مورد خود، دوگانگی شخصیتی و ناسازگاری با شرایط نشوند.»

بسیاری از مادران به خاطر شرم و حیا و گاهی بی‌اطلاعی، مساله بلوغ را در دخترانشان مسكوت می‌گذارند و آن را مشمول مرور زمان می‌كنند. به این ترتیب دختران نوجوان یا باید خودشان به تنهایی با این مساله مواجه شوند یا اطلاعات مورد نیازشان را از گروه‌های همسال بگیرند كه آنها هم از این نظر چندان قابل اعتماد نیستند. از طرفی سكوت مادر در این زمینه ممكن است دختر نوجوان را دچار احساس بی‌اعتمادی نسبت به او كند.

تجربه زهره، 20 ساله، تجربه‌ای از این دست است:
«من در سن خیلی كم نشانه‌های بلوغ را داشتم، در حالی كه حتی در مدرسه هم هیچ كدام از دوستانم هنوز به بلوغ نرسیده بودند. من و مادرم هیچ وقت درباره این موضوع حرف نزدیم. من اول خیلی ترسیدم. ساعت‌ها در تنهایی گریه كردم. بعد سعی كردم با سوال‌هایی به مادرم بفهمانم اتفاق‌هایی در من افتاده، اما او برخورد سردی كرد.
بالاخره مساله‌ام را با یكی از دخترخاله‌هایم كه چند سال از من بزرگ‌تر بود، در میان گذاشتم و او جواب سوال‌هایم را داد. با این حال، تا مدت‌ها نسبت به مادرم احساس بدی داشتم و نمی‌توانستم به او اعتماد كنم.
حس می‌كردم مرا دوست ندارد و حتی از من بدش می‌آید.»
 
به اعتقاد روان‌شناسان، آینده روابط مادر و دختر تا حد زیادی به برخورد آنها در دوران بلوغ بستگی دارد و شیوه رفتار مادر با دخترش، می‌تواند پایه‌گذار روابطی سالم و صمیمانه برای باقی عمرشان باشد.

در دوران نوجوانی ذهن انسان همانند سیستم بدن دستخوش تغییرات سریع می‌شود و بنابراین تصورات و باورهای غلط درباره دوران بلوغ می‌تواند مشكل‌آفرین باشد؛ مثلا اگر دختر نوجوان را در این دوران از برخی فعالیت‌های اجتماعی یا ورزشی دور نگه داریم، این مساله می‌تواند تاثیرات منفی در ساختار شخصیت او بگذارد. تغییرات بلوغ در دختران، سرآغاز توجه جدی تر به جنسیت آنها هم هست.

دختران در این سن به نشانه‌های بلوغ در خود توجه بیشتری نشان می‌دهند. آنها به تطابق وضعیت ظاهری خود با نقش‌هایی كه در خانواده و اجتماع به عهده دارند، می‌پردازند و در صورتی كه به لحاظ شیوه‌های تربیتی عادت به كلیشه‌های پسرانه كرده باشند در این زمینه دوگانگی جنسیتی را احساس خواهند كرد. پدر و مادرها نه تنها ناگزیر از انطباق با شرایط جسمانی تازه نوجوانانشان هستند، بلكه در عین حال لازم است از تغییرات روانی دنیای نوجوانان نیز آگاه باشند.

مرا نمی‌فهمید!
«شما درك نمی‌كنید»! حق با اوست. دختر نوجوان همه چیز را از نگاه خود می‌بیند و مادر با پافشاری و سماجت می‌خواهد بفهمد افكار دخترش از كجا سرچشمه گرفته است. نوجوانان تصور می‌كنند در مركز هستی قرار گرفته‌اند و دنیا به تماشای آنها ایستاده است. به نظر نوجوان‌ها، نمی‌شود به بزرگ‌ترها اعتماد كرد چون آنها اصلا از دنیای نوجوان‌ها سر در نمی‌آورند.
اگر مادری به فرزندش اعتماد دارد و این اعتماد و باور خود را با عشق و محبت به گوش نوجوان خود برساند و به او بگوید كه توافق نداشتنشان به دشمنی و دوری از همدیگر منجر نمی‌شود؛ در این صورت مادران و فرزندان به فكر حل اختلافشان می‌افتند، گفتگو قطع نمی‌شود و صدای هیچ كدام بالا نمی‌رود. آنها با آرامش به حرف‌های همدیگر گوش می‌دهند و مادر هم از دیدگاه‌های متضاد نوجوانش دچار ترس نخواهد شد.
 
به نظر عاطفه اكبریان، یكی از روش‌هایی كه مادر برای كاستن از خودمحوری دخترش می‌تواند به كار بگیرد، همدلی و همدردی است: «دختران دوست دارند حرف بزنند و احساس كنند بر اساس حرف زدنشان درباره آنها قضاوت نخواهد شد و بخصوص مورد انتقاد قرار نمی‌گیرند.
آنها روابط مستقیم و گفتگوی بی‌پرده را دوست دارند و آن را كاملا درك می‌كنند.آنها به دلیل سنشان پیام‌های مبهم را درك نمی‌كنند و احتمالا آن را به شكلی نادرست تعبیر می‌كنند. به همین دلیل است كه طعنه و طنز، نوجوان را آزرده می‌كند.

دختران نوجوان از شنیدن گفته‌های مثبت استقبال می‌كنند نه گفتار مخرب، جملات منفی و مخرب معمولا به ناراحتی، شرم و عدم‌خلاقیت آنان منجر می‌شود و تعبیر آنها نیز برای نوجوانان دشوار است. یكی از نشانه‌های پایان یافتن نوجوانی زمانی است كه دختری بتواند به مادرش بگوید: شاید حق با تو باشد.»
نعیمه دوستدار
طبقه بندی: مسائل خانواده و زناشویی،
برچسب ها: ایران مارکت سنتر - ایران مارکت - مارکت سنتر - پورتال فروشگاهی - خرید اینترنتی - فروشگاه - فروشگاه اینترنتی - ایران مارکت سنتر - فروشگاه آنلاین - ایران مارکت سنتر - کسب در آمد اینترنتی - کسب در آمد وبمسترها - تبادل لینک - تبادل بنر - ایران مارکت سنتر - iran marcket center - خرید پستی - خرید اینترنتی با مشارکت شرکت پست - iran marcket center.com - قرعه کشی - قرعه کشی ایران مارکت - قرعه کشی ایران مارکت سنتر iranmc.org - iranmc - iran.bz - ایران مارکت سنتر - خرید اینترنتی سی دی - خرید اینترنتی نرم افزار - زبان - آموزش زبان - لوازم آرایش - لوازم بهداشتی - لوازم آرایشی و بهداشتی - لوازم لاغری - لاغری - خرید کتاب الکترونیک - کتاب الکترونیک - مستند راز ۲ - راز ۲ - مستند - the secret 2 - secret - secret2 - کسب در آمد وب مستر ها - ایران مارکت سنتر - جادوگر موبایل 2009 - افزار گوشی Nokia N95 - تبادل لینک - تبادل بنر - تبادل لینک و بنر - لینک - بنر - تبادل لینک با تمامی سایتها - www.papionshop.com - نرم افزار تقویت امواج مغز - آموزش HTML - آموزش لاغری - لاغری در 10 دقیقه - پولدار ترین افراد جهان - نرم افزار تقویت امواج مغز - آموزش كمك درسی اول دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی اول راهنمایی | تمام دروس - آموزش كمك درسی دوم دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی سوم دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی چهارم دبستان | تمام دروس - فال - فال روزانه - خبر - خبر روز - خبر داغ،

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5

  • paper | تک تاز بلاگ | قیمت دلار
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو